หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 103 : คุณภาพการดูแลเด็ก (7)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คุณภาพการดูแลเด็ก

ครูปฐมวัย เรียนรู้ที่จะดัดแปลงการสอนไปตามความต้องการและวิถีการเรียนรู้ (Learning style) ของเด็กแต่ละคน และจัดการกับพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม ทักษะทั้งสองมีความสำคัญยิ่ง [และเกื้อหนุนต่อกัน]

ตัวอย่างของทักษะแรกก็คือ เด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) เรียนรู้ผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสของการรับรู้ (Cognitive sensory stimulation) แต่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีโอกาสมากมายในการสำรวจ และผู้ดูแลคอยให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วม แล้วยังต้องคำนึงถึงวิถีการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ของเด็กแต่ละคน

ส่วนตัวอย่างของทักษะหลังก็คือ เด็กก่อนวัยเรียน (Pre-schooler) อาจแสดงพฤติกรรมที่ท้าทายความสามารถของครูปฐมวัย ซึ่งยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือการเรียนรู้ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กอื่นๆ [การรับมือกับแต่ละสถานการณ์ ต้องเข้าใจและ] พึงตระหนักว่า เด็กแต่ละคนต้องการความรู้สึกว่ามีคุณค่า (Value) และได้รับการยกย่อง (Respect)

การสนองตอบความต้องการของเด็กแต่ละคน หมายความว่า ครูปฐมวัยต้องมีวิธีการรองรับ (Accommodate) เด็กด้อยความสามารถ (Disability) และเด็กพัฒนาการช้า (Developmental delay) ตัวอย่างเช่น เด็ก 2 ขวบครึ่ง ที่อยู่ในโปรแกรมยังมิได้เรียนรู้วิธีการขับ-ถ่าย (Toileting) ด้วยตนเอง แต่แสดงความสนใจอยากใช้โถส้วมเอง

ครูปฐมวัยอาจปรึกษากับพ่อแม่ถึงวิธีการดังกล่าว โดยให้เด็กหัดขับถ่ายที่บ้าน พร้อมๆ กับที่โรงเรียน แม้เด็กจะยังสวมใส่ผ้าอ้อมอยู่ เพราะเด็กอาจยังไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้เอง จึงยังอาจบอกไม่ได้ว่า เมื่อไรจึงความจำเป็นต้องไปห้องน้ำ กุญแจสำคัญของการเรียนรู้วิธีการขับถ่าย อยู่ที่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ (Consistency) และต่อเนื่อง (Continuity)

การเรียนรู้จากพ่อแม่ เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติที่บ้าน [ทำให้ครูปฐมวัยสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างที่บ้านกับที่โรงเรียน] นอกจากนี้ ครูปฐมวัยยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเด็ก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิธีการขับถ่ายด้วย

ในช่วงฝึกหัดการใช้โถส้วม ควรเปิดประตูทิ้งไว้ [เพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือ] และเด็กก็ยังไม่ได้กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ครูปฐมวัยพึงเข้าใจว่า เด็กบางคนจะเรียนรู้เร็ว แต่บางคนก็เรียนรู้ช้า อาจใช้รางวัล (อาทิ สติ๊กเกอร์รูปดาว) ตอบแทน เมื่อเด็กประสบความสำเร็จในการใช้โถส้วมได้เองตามลำพัง

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ครูปฐมวัยต้องไม่ใช้วิธีการรุนแรง (Harsh) หรือลงโทษ (Punitive) อาทิ ห้ามใช้คำดุด่า หากเด็กปัสสาวะรดหรืออุจจาระราด แต่ใช้คำพูดที่ให้กำลังใจ อาทิ พูดกับเด็กว่า “เธอเป็นเด็กโตแล้ว สามารถใช้โถส้วมเหมือนพ่อแม่ได้แล้ว”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (SECCYD) Series - http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/series/00233 [2014, April 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน