หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 104 : โปรแกรม “ไฮสโคป” (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

รูปแบบ (Model) เป็นแนวทางให้ครูปฐมวัยเกิดการสอน ความคิด และตัวอย่าง เราใช้รูปแบบเป็นแนวทางหลากหลายในชีวิตประจำวันของเรา เราทำตามรูปแบบของผู้อื่นที่เราศรัทธาและชื่นชม ตัวอย่างเช่น การยอมรับแฟชั่นจากรูปแบบในโฆษณา ในวงการปฐมวัยก็เช่นกัน ครูก็จำลองโปรแกรมตามรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่ว

ในสหรัฐอเมริกา รูปแบบยอดนิยมของโปรแกรมการสอนเด็ก โดยเฉพาะสำหรับเด็กก่อนวัยเข้าเรียน (Pre-school) ได้แก่โปรแกรม “ไฮสโคป” (HighScope) “มอนเตสซอรี่” (Montessori) และ “เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ เรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) แต่ละรูปแบบ มิใช่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกคน ในทุกโปรแกรม

โปรแกรม “ไฮสโคป” เป็นรูปแบบการศึกษาที่ใช้หลักสูตรเหมาะสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แบบรังสรรค์ (Constructive) และขยายทักษะที่กำลังเกิดใหม่ (Emerging) ทั้งในทางสติปัญญาและสังคมของเด็ก โดยที่รูปแบบนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive) ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) อันมีหลักการสำคัญ ดังนี้

  1. การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของเด็กในการเลือก การจัดระเบียบ (Organizing) และการประเมินการเรียนรู้ โดยที่มีการจัดกิจกรรมภายใต้การสังเกต กำกับ และแนะนำของครูปฐมวัย ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้อันอุดมด้วยความหลากหลายของวัสดุการสอนที่กระจายอยู่ตามชั้นเรียนต่างๆ ในศูนย์การเรียนรู้ (Learning center)
  2. การวางแผนแต่ละวันโดยครูปฐมวัย ตามรูปแบบของหลักสูตร บนพื้นฐานของพัฒนาการเด็กและการเฝ้าสังเกตเด็กอย่างพิถีพิถัน
  3. จุดมุ่งหมาย (Goal) และวัสดุการสอนที่ได้รับการจัดอันดับความสำคัญตามพัฒนาการเด็ก บนพื้นฐานของดัชนีชี้วัดหลักของพัฒนาการเด็ก (Key developmental indicator : KDI)

หลักการ (Principle) และจุดมุ่งหมายขั้นพื้นฐานของรูปแบบ ”ไฮสโคป” อยู่ที่การพัฒนานานาทักษะในเด็ก อันได้แก่ การแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) และการสื่อสารที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดำรงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม (Initiative) ของเด็ก โดยการจัดให้เด็กมีวัสดุ อุปกรณ์และเวลา ในกิจกรรมที่เด็กเลือก

ในขณะเดียวกัน ก็จัดให้ครูปฐมวัยมีกรอบการทำงาน (Framework) ที่แนะนำกิจกรรมเด็กอย่างมีอิสระ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ซึ่งได้รับการจัดลำดับตามพัฒนาการเด็กแล้ว ครูปฐมวัยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ตามคำสอนซึ่งได้คัดสรรวัสดุที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก และส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้วิธีการแก้ปัญหา เพื่อการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Active learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning [2014, April 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน