หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 105 : โปรแกรม “ไฮสโคป” (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

โปรแกรม “ไฮสโคป” (HighScope) สะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูปฐมวัยกับเด็ก โดยที่ครูช่วยเด็กให้บรรลุจุดมุ่ง หมายที่ได้รับการจัดลำดับตามพัฒนาการแล้ว ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เด็กรู้จักกำหนดจุดมุ่งหมายด้วยตนเอง ทำให้หลักสูตร “ไฮสโคป” แตกต่างจากรูปแบบการสอนโดยตรง (Direct instruction) โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher center)

ครูปฐมวัยที่ใช้หลักสูตร “ไฮสโคป” มีพันธสัญญาเต็มร้อย ที่จะจัดฉาก (Setting) ให้เด็กเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning) และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยที่ครูสร้างบริบท (Context) สำหรับการเรียนรู้ผ่านการนำปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการไปลงมือปฏิบัติ อันได้แก่

  1. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ครูปฐมวัยจะสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ โดยการจัดให้มีหลากหลายวัสดุการเรียนการสอน วางแผน และทบทวนกิจกรรมกับเด็ก มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กแต่ละคน และเฝ้าสังเกตเด็กแต่ละคน พร้อมทั้งเป็นผู้นำกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ในการทำกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
  2. การจัดแจงชั้นเรียน (Classroom arrangement) ซึ่งจะประกอบด้วย “ศูนย์แห่งความสนใจ” (Interest center) โดยสนับสนุนให้เด็กมีทางเลือก การจัดแจงวัสดุและอุปกรณ์ภายในชั้นเรียนซึ่งรองรับสนับสนุนกิจวัตรประจำวัน เด็กจะรู้ที่หาวัสดุการเรียนการสอน และสิ่งที่เขาสามารถใช้ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการกำหนดทิศทางของตนเอง (Self-direction) และการพึ่งพาตนเอง (Independence)
  3. ตารางประจำวัน จะครอบคลุมถึงระดับพัฒนาการของเด็ก กระบวนการวางแผน-ลงมือปฏิบัติ-ทบทวน (Plan-do-review process) และเนื้อหาหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกันตลอดวัน โดยให้มีการเปลี่ยนแปลง (Transition) น้อยที่สุด[เท่าที่จะเป็นไปได้] ในแต่ละวัน
  4. การประเมินผล ครูปฐมวัยจะบันทึกพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง ข้อความ และสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจมุมมองของเด็กในวิถีการคิดและเรียนรู้ ครูปฐมวัยใช้กลไก (Mechanism) 2 อย่าง ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล อันได้แก่ KDI (=Key Development Indicator) เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดพัฒนาการหลัก และ COR (Child Observation Record) เพื่อบันทึกข้อสังเกตของความก้าวหน้าในด้านพฤติกรรมหลักและเนื้อหา
  5. หลักสูตร (Curriculum) เนื้อหาในโปรแกรม “ไฮสโคป” สำหรับวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ KDIs 42 ตัว ใน 5 หลักสูตร อันได้แก่ (1) วิธีการเรียนรู้ (2) ภาษา การอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และการสื่อสาร (3) พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ (4) พัฒนาการทางร่างกาย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และ (5) ศิลปะ (ซึ่งรวมทั้งสังคมศาสตร์ด้วย) และวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน