หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 106: โปรแกรม “ไฮสโคป” (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

ในการจัดแจงชั้นเรียน (Classroom arrangement) ในโปรแกรม “ไฮสโคป” (High Scope) นั้น ครูปฐมวัยจะคัดเลือก “ศูนย์การเรียนรู้หรือมุมประสบการณ์” (Center of activities) โดยพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

 1. ความสนใจของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กก่อนวัยเรียน [Pre-school] มักสนใจในบล็อก (Block) ศิลปะ และการดูแลบ้าน
 2. โอกาสเอื้ออำนวยการมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง (Active involvement) ในเรื่องต่อเนื่องกัน (Seriation) อาทิ ใหญ่ ใหญ่กว่า ใหญ่ที่สุด, จำนวน อาทิ การนับ, ความสัมพันธ์กับกาละ (Time) อาทิ ก่อน-หลัง, การแยกประเภท (Classification)อาทิ ความเหมือนกับความแตกต่าง, ความสัมพันธ์กับเทศะ (Space) อาทิ เกิน-ขาด, และพัฒนาการภาษา
 3. โอกาสในการตอกย้ำทักษะที่จำเป็น และการใช้ทักษะของแนวความคิด (Concept) และหน้าที่ (Functional) ในชีวิตประจำวัน

การจัดแจงชั้นเรียน เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional practice) เพื่อนำปรัชญาของโปรแกรมไปลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ส่วนดัชนีชี้วัดหลักของพัฒนาการ (Key Developmental Indicator : KDI) เป็นหลักหมุด (Milstone) ที่แนะแนวทางสำหรับครูปฐมวัยในการวางแผน และประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในการสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น KDI สำหรับภาษา การอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และการสื่อสาร ได้แก่

 1. การพูดคุยกับผู้อื่นในเรื่องประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มีสาระ (Meaningful)
 2. การอธิบายวัตถุ (Object) เหตุการณ์ (Event) และความสัมพันธ์ (Relations)
 3. การสนุกสนานไปกับภาษา อาทิ ฟังการเล่านิทาน การอ่านกวีนิพนธ์ รวมทั้งการแต่งเรื่องและจังหวะ (Rhyme)
 4. การเขียนในหลากหลายวิถี อาทิ การวาด การจารึก (Scribbling) การเขียนตัวอักษร การสะกดประดิษฐ์ (Invented spelling) [เมื่อเริ่มหัดเขียน เด็กจะสะกดตามเสียงที่ได้ยินหรือภาพที่เห็น โดยไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้อง] และรูปแบบดั้งเดิม (Conventional form)
 5. การอ่านในหลากหลายวิถี อาทิ การอ่านหนังสือนิทาน การอ่านป้ายและสัญลักษณ์ และการอ่านจากที่ตนเองเขียน
 6. การเขียนเรื่องตามคำบอก (Dictating stories)

KDI เหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่ครูปฐมวัยสามารถเลือกใช้ เมื่อได้แยกแยะกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก อันที่จริง KDI ก็เสมือนมาตรฐานที่กำหนดสิ่งที่เด็กควรรู้และควรทำ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. HighScope - http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=566 [2014, April 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน