หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 111 : โปรแกรม “มอนเตสซอรี่” (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

สำหรับนักการศึกษาเด็กปฐมวัยแล้ว แก่น (Core) ของโปรแกรม “มอนเตสซอรี่” อยู่ที่ชุดอุปกรณ์ (Material set) การเรียนรู้ ที่ช่วยส่งเสริมความคิดของ “มอนเตสซอรี่” ในเรื่องวิธีการซึ่งดีที่สุดที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อฝึกฝนและใช้ประสาทสัมผัส (Sensory) ในการสนับสนุนการเรียนรู้

อุปกรณ์ประสาทสัมผัสของ “มอนเตสซอรี่” เป็นที่นิยม เพราะดึงดูความสนใจ (Attractive) และส่งเสริมพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive) ของเด็ก ชุดอุปกรณ์ขนานแท้ (Authentic) ของ “มอนเตสซอรี่” จะประณีตและทนทาน มักประกอบด้วยแท่งไม้กระบอง (Rod) ลูกบาศก์ (Cube) และตัวอักษรกระดาษทราย ที่มีสีสันสดใส จุดประสงค์ของอุปกรณ์ประสาทสัมผัสได้แก่

  1. การฝึกประสาทสัมผัสของเด็กในเรื่องคุณสมบัติ (Quality) อาทิ บล็อกสีแดงจะเน้นเรื่องคุณสมบัติของความยาว ลูกบาศก์หอคอยสีชมพู (Pink Tower) จะเน้นเรื่องขนาด และกระดิ่งจะเน้นเรื่องเสียงสูงต่ำ (Pitch) เด็กจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการแยกแยะความแตกต่างของสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ต่างๆ ที่เด็กได้รับ
  2. การช่วยให้เด็กเริ่มเข้าใจขีดความสามารถ (Capacity) ของร่างกายในการรับ แปลผล (Interpret) และใช้สิ่งกระตุ้น วัสดุประสาทสัมผัสของ “มอนเตสซอรี่” จึงได้รับการออกแบบเฉพาะเป็นศิลปะการสอน (Didactic) เด็กให้เรียนรู้
  3. การช่วยขัดเกลา (Sharpen) พลังของเด็กในเรื่องการสังเกต และแยกแยะการเห็น (Visual discrimination) ทักษะเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของจุดเริ่มต้นของความพร้อมในการอ่าน โปรแกรมเด็กปฐมวัยจะเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก
  4. การเพิ่มพูนความสามารถของเด็กในการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแยกแยะ จัดประเภท และจัดระเบียบ เด็กมักต้องเผชิญกับการตัดสินใจเสมอในเรื่องวัสดุประสาทสัมผัส อาทิ บล็อก (Block) ก้อนต่อไปคือก้อนไหน? สีสันอะไรจะจับคู่กันได้? และรูปร่างของก้อนจะไปที่ไหน? สิ่งเหล่านี้ มิใช่การตัดสินใจของครูปฐมวัย และก็มิใช่การตัดสินใจที่เด็กจะเดาได้ แต่เป็นการตัดสินใจโดยกระบวนการประสาทสัมผัสและการรับรู้ จากการสังเกตและคัดเลือกบนพื้นฐานของความรู้ที่รวบรวมผ่านประสาทสัมผัส
  5. การเตรียมเด็กสำหรับจุดเริ่มต้น (Onset) ของช่วงสำคัญ (Sensitive) ของการเขียนและการอ่าน ดังนั้น กิจกรรมประสาทสัมผัสทั้งปวง เป็นขั้นต้น (Preliminary) ของกระบวนการอ่าน-เขียน

ปรัชญาของ มาเรีย มอนเตสซอรี่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่ว่า เด็กสามารถให้การศึกษาตนเอง (Self-education) ได้เป็นรายบุคคล (Individually) หรือเป็นกลุ่มเล็กที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัสดุประสาทสัมผัสเป็น “เสาเอก” (Cornerstone)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Montessori education - http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education [2014, May 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน