หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 112 : โปรแกรม “มอนเตสซอรี่” (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

วัสดุ (Material) สำหรับการฝึกและพัฒนาประสาทสัมผัส (Sensory) มีลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ดังนี้

  1. ความคุมความผิดพลาด วัสดุได้รับการออกแบบ เพื่อให้เด็กสามารถเห็น (ระหว่างเฝ้าสังเกต) ว่า ได้ทำผิดหรือไม่ในขณะดำเนินกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กไม่ใช้บล็อก (Block) หอคอยสีชมพู ในลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม เขาจะไม่บรรลุผลลัพธ์จากการสร้างหอคอย
  2. การแยกคุณสมบัติ (Quality) ออกมาโดดเดี่ยว วัสดุได้รับการออกแบบเพื่อให้ตัวแปร (Variable) อื่นๆ อยู่ในสภาวะคงที่ (Constant) ยกเว้นคุณสมบัติที่ถูกแยกออกมาโดดเดี่ยว ดังนั้น บล็อกทุกก้อนของหอคอยจะเป็นสีชมพู เพราะขนาด (มิใช่สี) เป็นคุณสมบัติดังกล่าว
  3. การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น วัสดุส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น แทนการะบวนการเพียงมองเฉยๆ วิธีการ “มอนเตสซอรี่” เป็นการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning)
  4. การดึงดูดความสนใจ วัสดุสวยสดงดงามด้วยสีสัน และสัดส่วนที่ดึงดูดใจ” (Appeal) เด็ก ซึ่งช่วยสนองตอบความต้องการด้านสวยงาม (Aesthetic) ตามหลักลำดับขั้นของ อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)

นอกจากนี้ ยังมีวัสดุวิชาการ (Academic material) ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการเขียน การอ่าน และเลขคณิต แบบฝึกหัดด้วยการใช้วัสดุเหล่านี้ ได้รับการนำเสนอเป็นลำดับขั้น (Sequence) ที่รองรับ สนับสนุนการเขียนให้เป็นพื้นฐานของการอ่าน [กล่าวคือ การอ่านเกิดขึ้น หลังจากการเขียน]

อย่างไรก็ตาม เด็กได้รับการนำเสนอทั้งกระบวนการเขียนและการอ่าน ที่ละเล็กละน้อย โดยที่เด็กไม่รู้ตัวว่า กำลังเขียนและอ่าน จนกระทั่งวันหนึ่ง เริ่มรับรู้ทั้งสองกระบวนการ มาเรีย มอนเตสซอรี่ อธิบายปรากฏการณ์ (Phenomenon) นี้ว่า เด็ก “ได้รับแรงสั่นสะเทือนตามธรรมชาติ” (Spontaneous burst) จนเกิดทักษะการเขียนและการอ่าน”

เธอเชื่อมั่นในบูรณาการ (Integration) ของการเขียนและการอ่านเข้าด้วยกัน ตามแนวทางปฏิบัติในสมัยนั้น (Contemporary practice) อาทิ วิธีการของภาษาในองค์รวม (Whole language) [ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นความหมายและไวยากรณ์ของคำมากกว่าการออกเสียงในการอ่านและการสะกดในการเขียน]

เด็กที่เข้าเรียนในโปรแกรม “มอนเตสซอรี่” ณ อายุ 3 ขวบ จะได้รับการฝึกปรือในเรื่องประสาทสัมผัสมากพอควรเมื่ออายุ 4 ขวบ จึงไม่แปลกใจเลย ที่เด็กในโปรแกรมดังกล่าว สามารถอ่านออก-เขียนได้ ณ อายุ 4 - 5 ขวบ อันที่จริงแล้ว ความสำเร็จของเด็กปฐมวัยดังกล่าว เกิดจากทักษะและความสามารถทางวิชาการ ที่เสมือนแม่เหล็ก (Magnet) ในการดึงดูดความสนใจของพ่อแม่และสาธารณชน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Whole language - http://en.wikipedia.org/wiki/Whole_language [2014, May 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน