หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 114: โปรแกรม “มอนเตสซอรี่” (6)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

วิธีการ “มอนเตสซอรี่” (Montessori) สามารถสนองตอบความต้องการของเด็กที่มีภูมิหลังหลากหลาย (Diversity) เด็กด้อย ความสามารถ (Disability) และเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ (Gifted) มาเรีย มอนเตสซอรี่ เชื่อมั่นว่า เด็กทุกคน มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ที่จะเรียนรู้ และเด็กจะซึมซับ (Absorb) ความรู้ เมื่อมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ ในแต่ละช่วงเวลาของพัฒนาการ

การเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตและความสนใจของเด็ก ทำให้ครูปฐมวัยสามารถให้การดูแลและการศึกษาแก่เด็กตามความต้องการของเด็กแต่ละคน

  • ชั้นเรียนเด็กหลากหลายอายุ (Multi-age classroom) ในชั้นเรียนของโปรแกรม “มอนเตสซอรี่” เด็กและครูจะอยู่ในวงจร (Cycle) ครั้งละ 3 ปี [กล่าวคือ ครูตามไปสอนเด็กตลอด 3 ปี] โดยที่เด็กไม่มีการสอบตกซ้ำชั้น [เด็กได้รับการเลื่อนชั้นทุกปี] ทำให้ครูสามารถ (1) พัฒนาความสัมพันธ์กับเด็กอย่างต่อเนื่อง (2) เข้าใจความต้องการและความสนใจของเด็ก และ (3) สร้างความแตกต่างในการรองรับกิจกรรมการเรียนรู้
  • การติดตามเด็กนักเรียน (Following children) โปรแกรม “มอนเตสซอรี่” ส่งเสริมให้ครู “ติดตาม” (Follow) เด็ก กล่าวคือ ให้เด็กทำงานตามความเร็ว-ช้า (Pace) ของตนเอง โดยที่เด็กเป็นผู้พัฒนาการศึกษาของตนเอง และไม่แข่งขันกับเด็กอื่นๆ ในการทำโครงงาน (Project) หรือทำคะแนนสอบ
  • วัสดุประสาทสัมผัส (Sensory material) ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กด้อยความสามารถ (Disability) ด้วย ดังนั้น วัสดุจึงเหมาะสำหรับการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ของเด็กทุกประเภท โดยมีหลากหลายรูปร่าง ขนาด และเนื้อวัสดุ (Texture) ซึ่งสนองตอบความต้องการของเด็กที่มีวิถีการเรียนรู้ (Learning style) แตกต่างกัน
  • การให้เกียรติ (Respect) แก่เด็ก - เนื่องจากการให้เกียรติเด็กเป็น “หัวใจ” ของโปรแกรม “มอนเตสซอรี่” เด็กที่ด้อยความสามารถ จะได้รับการปฏิบัติจากครูปฐมวัยที่เข้าใจความจำเป็นของเด็ก อย่างไรก็ตาม ครูปฐมวัยยังต้องทำงานกับครอบครัวของเด็กด้อยความสามารถ อาทิ ในเรื่องของการบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมเฉพาะของ “มอนเตสซอรี่”

หลักสูตร “มอนเตสซอรี่” ตอกย้ำสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ โดยเด็กเป็นผู้กำหนดทิศทางและกิจกรรม ผ่านการใช้มือสัมผัส (Manipulative) วัสดุที่ [ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นมาอย่างดี] ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการตระเตรียมล่วงหน้า ซึ่งสนับสนุนและเชื้อเชิญให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามวิถีการเรียนรู้ และตามวัยพัฒนาการของเด็ก

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Montessori education - http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education [2014, May 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน