หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 115 : วัสดุประสาทสัมผัส “มอนเตสซอรี่” (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

วัสดุประสาทสัมผัส (Sensory material) ของ “มอนเตสซอรี่” มีไว้เพื่อช่วยเด็กพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • หอคอยสีชมพู (Pink tower)เป็นลูกบาศก์ไม้สีชมพูที่มีรูปร่างและเนื้อไม้ (Texture) เดียวกันหมด จากขนาดใหญ่ไปเล็ก 10 ชิ้น โดยชิ้นใหญ่สุด 10 เซ็นติเมตร ชิ้นถัดไปลดหลั่นกันลงชิ้นละ 1 เซ็นติเมตร เด็กเริ่มจากชิ้นใหญ่สุดเป็นฐาน แล้วสร้างเป็นหอคอยขึ้นไปทีละชั้น เพื่อให้รู้จักแยกแยะแต่ละมิติ (Dimension) ตามที่เห็นจากสายตา (Visual)
 • บันไดสีน้ำตาล (Brown stairs) เป็นบล็อกไม้ 10 ก้อน สีน้ำตาลเดียวกันหมด แต่แตกต่างกันในความสูงและความกว้าง เด็กเรียงต่อๆ กัน จากหนาสุดไปบางสุด ลักษณะคล้ายบันได เพื่อแยกแยะมิติของความสูงและความกว้าง
 • ไม้พลองสีแดง (Red rods) เป็นแท่งไม้ 10 ชิ้น สีแดงหมด ความหนาเท่ากัน แตกกันที่ความยาว เด็กเรียงจากชิ้นยาวสุด 10 เซ็นติเมตร ต่อด้วยชิ้นถัดไปที่ค่อยๆ สั้นลงชิ้นละ 1 เซ็นติเมตร จนถึงชิ้นที่สั้นที่สุด เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะมิติของความยาว
 • บล็อกทรงกระบอก (Cylinder blocks) เป็นไม้ 4 ก้อน แต่ละก้อนมี 10 รูซึ่งมีขนาดต่างๆ กัน แล้วนำไม้ทรงกระบอกขนาดต่างๆ กันไปหยอดในแต่ละรูที่เข้าคู่กัน ไม้ก้อนหนึ่งเพื่อเรียนรู้เรื่องความสูง อีกก้อนเป็นเรื่องเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่เหลือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว เด็กเริ่มจากการคละไม้ก้อนต่างๆ กัน แล้วเรียนรู้การแยกแยะขนาด
 • กระปุกกลิ่น (Smelling jars) เป็นกระปุกแก้วขาวทึบเหมือนกัน 2 ชุด มีฝาปิดครอบ มองไม่เห็นสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างใน แต่ดมกลิ่นได้ ครูจะใส่สมุนไพรต่างๆ กัน เพื่อให้เด็กจับคู่กระปุกกลิ่นเดียวกัน แยกแยะกลิ่นสัมผัส (Olfactory)
 • แผ่นน้ำหนัก (Baric tablets) เป็นชิ้นไม้สี่เหลียมผืนผ้าที่มีขนาดต่างๆ กันตามน้ำหนัก 3 ชุด จากเบา กลาง ไปหนัก เพื่อให้เด็กเรียนรู้การแยกแยะตามน้ำหนักของแท่งไม้
 • แผ่นสี (Color tablets) เป็นชิ้นไม้เล็กๆ สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสีต่างๆ กัน 2 ชุด เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะแถบสี (Shade) และประสาทสัมผัสสี (Chromic sense)
 • แผ่นผ้า (Cloth swatches) เป็นชุดแผ่นผ้าที่เหมือนกัน 2 ชุด โดยปิดและเปิดตา เพื่อให้เด็กสัมผัสเนื้อผ้าที่ต่างกัน
 • กระดิ่งเสียง(Tonal bells) เป็นกระดิ่ง 2 ชุดๆ ละ 8 อัน ที่เหมือนกันในรูปร่างและขนาด แต่แตกต่างกันที่สี ชุดหนึ่งเป็นสีขาว อีกชุดหนึ่งเป็นสีน้ำตาล เด็กจะจับคู่กระดิ่งระหว่าง 2 สี ตามเสียงสูงต่ำ (Pitch)
 • กล่องเสียง (Sound boxes) ทรงกระบอก 2 ชุดที่บรรจุด้วยวัสดุต่างกัน อาทิ เกลือและข้าว แล้วให้เด็กจับคู่ตามเสียงเป็นการแยกแยะการได้ยิน (Auditory sense)
 • ขวดอุณหภูมิ (Temperature bottles) เป็นขวดโลหะบรรจุน้ำหลายขวดที่มีอุณหภูมิต่างๆ กัน เด็กจักคู่ขวดที่มีอุณภูมิดียวกัน เพื่อให้เด็กแยกแยะประสาทสัมผัสความร้อนเย็น (Thermal sense)

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Montessori sensorial materials - http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_sensorial_materialson[2014, May 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน