หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 119 : โปรแกรม “เรกจิโอ เอมิเรีย” (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรกจิโอเอมิเรีย

บทบาทของผู้ใหญ่ในวิธีการ “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) มีอิทธิพลสำคัญต่อชีวิตของเด็ก ความเป็นอยู่ (Well-being) ของเด็กเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของพ่อแม่ ซึ่งได้รับการยอมรับโดยสิทธิขั้นพื้นฐาน (Basic rights) กล่าวคือเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพ

ผู้ใหญ่และชุมชนต้องเป็นผู้จัดให้สิ่งจำเป็น (Necessities) ต่อการดูแลและการศึกษาตามสิทธิที่เด็กพึงมี [ในขณะเดียวกัน] พ่อแม่ก็มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตเด็กในโรงเรียน ตามคำกล่าวว่า “ฉันมิใช่แขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียน แต่เป็นโรงเรียนที่ฉันมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ” ครูเองก็มีสิทธิที่จะเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพผ่านความร่วมมือ (Collaboration) กับครูอื่นๆ และพ่อแม่เด็ก

ครูปฐมวัยเฝ้าสังเกต และฟังเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบวิธีวางแผนหรือดำเนินงานของตน โดยตั้งคำถามและค้นหาความคิดของเด็ก ข้อสมมุติฐาน (Hypothesis) และทฤษฎีต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้พบเห็นและบันทึก เพื่อการวางแผนและตระเตรียมที่ยืดหยุ่นได้

ครูปฐมวัยจะสนทนา (Dialog) กับเด็ก และเสนอโอกาสเพื่อการค้นหา การพิจารณา และการสะท้อนประสบการณ์ที่พบเห็น ด้วยวิธีการนี้ ครูส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง [มิใช่เป็นสิ่งที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด] ครูเป็นพันธมิตร (Partner) และผู้ร่วมมือกับเด็กๆ ในกระบวนการวิจัย (Research) และเรียนรู้

อเตลิยริสต้า (Ateliarista) เป็นครูที่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องศิลปะการมอง (Visual art) ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับครูอื่นๆ และเด็กในทุกโรงเรียนก่อนประถมศึกษา (Pre-primary school) และไปตามศูนย์ดูแลเด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะ การมีครูกลุ่มนี้ ก็เพื่อช่วยเด็กให้รู้จักใช้วัสดุในการสร้างโครงงาน (Project) ที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความพยายามแก้ปัญหาร่วมกัน

ครอบครัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของวิธีการ “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) ที่บริหารจัดการโรงเรียน การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นสิ่งที่คาดหวัง และได้รับการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การมีปฏิสัมพันธ์ประจำวัน การร่วมทำงานในโรงเรียน การพิจารณาประเด็นทางการศึกษาและจิตวิทยา เหตุการณ์พิเศษ การทัศนาจร และการเฉลิมฉลองในบางโอกาส

ในสภาพแวดล้อมของวิธีการ “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” โปรแกรมของศูนย์เด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะ รวมทั้งโรงเรียนเด็กเล็ก เป็นส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดถึงงานของครูและครอบครัว เพราะสะท้อนแนวความคิดอ่านของผู้ใหญ่ในเรื่องคุณภาพและพลังในการสอน (Instructive power) ของสถานที่ (Space)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Reggio Emilia approach - http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach [2014, May 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน