หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 12 : พัฒนาความเป็นมืออาชีพ (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครูปฐมวัย สามารถดำเนินการ 4 ขั้นตอนในการเป็นกระบอกเสียง (Voice) ของเด็กนักเรียนและครอบครัว ดังนี้

  1. เลือกหัวข้อที่ตัวเองกระตือรือร้น (Passionate) - ครูปฐมวัยจะพยายามผลักดันในประเด็นที่ตนเองสนับสนุน (Advocate) อาทิ ค่าจ้างที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ดูแลเด็กเล็ก ให้เด็กเล็กทุกคนมีโอกาสเข้าเรียนตามวัย สิทธิและโอกาสสำหรับเด็กที่บกพร่องในการเรียน (Learning Disability : LD) และสุขภาพฟันที่ดีสำหรับเด็กเล็ก
  2. ลงมือปฏิบัติ - ครูปฐมวัย จะต้องสนับสนุนวิธีที่สื่อสารผ่านเครือข่าย อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) กูเกิ้ลพลัส (Google +) และสื่อสังคม (Social media) อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่น นอกจากนี้ ครูปฐมวัยอาจนำเสนอและอาสาที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชน ตัวอย่างเช่น อาจสนับสนุนการใช้สุนัขบำบัด สำหรับเด็กออทิสติก (Autistic) และใช้ Prezi [ซอฟต์แวร์การนำเสนอ และการเล่าเรื่อง] เป็นเครื่องมือในการสำรวจ และแบ่งปันความคิดบนแผ่นผ้าใบ (Canvas) กับเด็กนักเรียน พ่อแม่ และครูอื่นๆ
  3. รวมพลังกลุ่ม - ผู้สนับสนุนที่สันโดษ (Solitary) อาจมีประสิทธิผลสูง แต่พลังต้องมาจากจำนวนตัวเลข กล่าวคือ ครูปฐมวัยสามารถรวมพลังกับผู้อื่น ในการเชื่อมโยงผ่านสื่อสังคม เพื่อสนับสนุนประเด็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น มาร์ธา แกลลิก็อส (Martha Gallegos) เป็นครูปฐมวัยที่กระตือรือร้นในการช่วยเหลือเด็กเล็ก Hispanic [ชนหมู่น้อยในสหรัฐอเมริกา ที่พูดภาษาสเปน โดยมีบรรพบุรุษอพยพมาจากละตินอเมริกา] เธอได้ร่วมมือกับองค์กรชื่อ “ความสำเร็จในชีวิตจากการอ่าน” (Success for Life Through Reading) ซึ่งได้ชักชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟัง พร้อมทั้งมอบหนังสือให้เด็กปฐมวัย เธอกล่าวว่า “ฉันพบความสำเร็จในชีวิต จึงอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จในวงกว้าง เมื่อปีที่แล้ว เราได้อ่านหนังสือให้เด็กเล็ก Hispanic กว่า 500 คน”
  4. อย่ายอมแพ้ แต่มุ่งเน้นในสิ่งที่กระตือรือร้น - การยอมแพ้เป็นสิ่งที่ง่ายดาย แต่ผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่ง จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ในสิ่งที่ตนเองหลงใหล แต่มีความคิดสร้างสรรค์และค้นหาหนทางแก้ไข ครูปฐมวัยยึดมั่นในค่านิยม (Value) พันธสัญญา (Commitment) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของมืออาชีพ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียน ครอบครัว เพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleagues) รวมทั้งสมาชิกในชุมชน และมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจ และพัฒนาการของเด็กนักเรียน เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตในวิชาชีพของครูปฐมวัย

ครูปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อนานาค่านิยม อาทิ การดูแลอย่างใส่ใจ (Caring) ความยุติธรรม (Fairness) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) และความรับผิดชอบ (Responsibility) นอกจากนี้ ครูปฐมวัยยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องเด็กนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ การท้าทายความสามารถของเด็กนักเรียน วิสัยทัศน์ด้วยมาตรฐานสูง และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Prezi - http://en.wikipedia.org/wiki/Prezi [2013, September 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน