หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 121 : โปรแกรม “เรกจิโอ เอมิเลีย” (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรกจิโอเอมิเรีย

ในวิธีการ เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) อเตลิยริสต้า (Ateliarista) เป็นครูที่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องศิลปะการมอง (Visual art) ที่ทำงานร่วมกับครูปฐมวัยอื่นๆ และเด็กในทุกโรงเรียนก่อนประถมศึกษา (Pre-primary school) ในการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับเด็ก ถ่ายภาพของกิจกรรมและผลงานที่สะท้อนความคิดและการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เอกสารเหล่านี้ ได้บันทึกผลงานและกระบวนการเรียนรู้ โดย . . .

  • ทำให้พ่อแม่รับรู้ประสบการณ์ของเด็ก แล้วมีส่วนร่วม (Involvement)
  • ช่วยให้ครูปฐมวัยเข้าใจเด็ก และเพื่อประเมินผลงานของเด็ก อันเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  • เอื้ออำนวยให้เกิดการสี่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดอ่านในระหว่างนักการศึกษาด้วยกัน
  • ทำให้เด็กรับรู้ว่า ความพยายามของเขาได้รับประเมินคุณค่า
  • สร้างแหล่งเก็บเอกสารสำคัญ (Archive) ที่สามารถย้อนรอยอดีตของโรงเรียน และแสดงความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของเด็กและครู

อันที่จริง หลักสูตร เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” ไม่ได้รับการจัดขึ้นล่วงหน้า ครูปฐมวัยเพียงแต่แสดงจุดมุ่งหมายโดยทั่วไป แล้วตั้งข้อสมมุติฐานในเรื่องทิศทางของกิจกรรมและโครงงาน (Project) แต่หลังจากได้สังเกตเด็กที่ลงมือปฏิบัติแล้ว ครูปฐมวัยก็จะเปรียบเทียบ พูดคุย และแปรผล (Interpret)

จากนั้น ครูปฐมวัยก็จะตัดสินใจร่วมกับเด็กในสิ่งที่จะนำเสนอและวิธีการที่จะดำรงความสนใจในการสำรวจ (Explore) และการเรียนรู้ของเด็ก หลักสูตรจึงเกิดขึ้นในประบวนการของแต่ละกิจกรรมหรือโครงงาน แล้วได้รับการปรับความยืดหยุ่นให้เหมาะสม ตามการพูดคุยระหว่างครูปฐมวัยกับเด็ก

โครงงานเป็น “กระดูกสันหลัง” (Backbone) ของประสบการณ์การเรียนรู้ของทั้งครูและเด็ก โครงการเหลานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่ว่า การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by doing) มีความสำคัญยิ่งยวด โดยที่วิธีการหลักของความเข้าใจและการเรียนอยู่ที่การพูดคุยกันในกลุ่มและการร่วมกันพิจารณาความคิดอ่านและประสบการณ์

ความคิดอ่านในเรื่องโครงงานเกิดขึ้น (Originate) จากประสบการณ์ของเด็กและครูปฐมวัย ที่สร้าง (Construct) ความรู้ด้วยกัน โครงงานอาจมีอายุสั้นเพียง 2 - 3 วันหรือยาวเป็นหลายเดือน อาจเริ่มต้นจากเหตุการณ์บังเอิญ หรือเป็นปัญหาที่เด็กนำเสนอ หรือจากประสบการณ์ที่ครูปฐมวัยเป็นผู้ริเริ่ม

โปรแกรมของ เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” ให้ความสำคัญแก่ค่านิยม (Value) การให้เกียรติ (Respect) เด็กแต่ละคน โดยที่เด็กด้อยความสามารถ (Disabilities) ได้สิทธิพิเศษ ให้อยู่ในชั้นเรียนคละกับเด็กปรกติทั่วไป

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Reggio Emilia approach - http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach [2014, June 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน