หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 124 : โครงงานในชั้นเรียนคละ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โครงงานในชั้นเรียนคละ2

โครงงาน (Project) เป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนคละ (Inclusive) ซึ่งครูปฐมวัยสามารถดำเนินการดังนี้

  1. คัดเลือกหัวข้อในความสนใจของเด็ก เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กแสดงภาวะผู้นำและมีส่วนร่วม เด็กที่สนใจในวัสดุ จะเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ แล้วต่อยอดการสร้างความสนใจขึ้นไปอีก การใช้โครงข่ายการวางแผน (Planning web) เพื่อพิจารณามาตรฐาน จุดมุ่งหมายแผนการเรียนของเด็กแต่ละคน (Individual Education Plan : EDP) และการเชื่อมโยงความสนใจของเด็กอื่นๆ ในชั้นเรียน ขั้นตอน (Phase) การคัดเลือกหัวข้อ ต้องพิจารณาความสนใจและความจำป็นของเด็กแต่ละคน รวมทั้งเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disabilities) ด้วย ในขณะที่คำนึงถึงความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อการสำรวจที่ร่วมมือกัน (Collaborative)
  2. จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ในขั้นตอนของการสืบเสาะ (Investigation) ให้คำนึงถึงหลักการออกแบบครอบจักรวาล (Universal design) สำหรับการเรียนรู้ จัดให้มีทรัพยากรหลากหลายสำหรับการวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หนังสือ แหล่งข้อมูลออนไลน์ หนังสือหรือเกมที่โต้ตอบกัน (Interactive) บนแท็บเล็ต (Tablet) ทัศนศึกษาและการเดินทางสู่ภาคสนามที่เข้าถึงง่าย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีวัสดุสำหรับเด็กเพื่อบันทึกคำถามต่างๆ และเป็นตัวแทนของการเรียนรู้ในวิธีต่างๆ กัน
  3. บันทึกการดำเนินงานของโครงงาน การคงไว้ซึ่งเอกสารที่มีรายละเอียดของการเรียนรู้ และใช้ข้อมูลในการกำหนดทิศทางการสอน เอกสารของโครงงานควรอยู่ในรูปแบบของการประเมินอย่างแท้จริง (Authentic) และต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงระดับความเข้าใจในปัจจุบัน และความก้าวหน้าในช่วงระยะเวลา
  4. ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมและรับรู้ เมื่อพ่อแม่มีส่วนร่วม การศึกษาของเด็กที่ด้อยความสามารถ ก็จะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โครงงานควรสร้างโอกาสพัฒนาการในเชิงบวกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความสัมพันธ์กับครอบครัว ซึ่งพ่อแม่อาจรับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การเชื่อมโยงถึงผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน และการอำนวยความสะดวกในการวิจัย ณ ที่บ้าน ตัวโครงงานจะกลายเป็นบริบทที่ไม่เพียงแต่เพื่อการเรียนรู้ แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วม สมาชิกของชุมชนย่อย อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรระหว่างที่มีการสืบเสาะ และเป็นผู้ชมผู้ฟัง (Audience) เมื่อกิจกรรมดำเนินไปสู่ขั้นสุดท้าย (Culminating) การมีส่วนร่วมของชุมชนย่อยในชั้นเรียน และการสังเกตจุดแข็งและคุณประโยชน์ที่สร้างเสริมโดยเด็ก จะเป็นปัจจัยที่ช่วยการขยายชุมชนในระดับที่กว้างใหญ่ขึ้น เด็กทุกคนควรมีโอกาสแบ่งปัน (Share) ให้ชุมชนทราบถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แล้วและสิ่งที่เขาสนใจอยากเรียนรู้

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Project approach - http://www.projectapproach.org/project_approach.php [2014, June 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน