หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 125 : โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

รัฐบาลกลาง (Federal) สหรัฐอเมริกา มีอิทธิพลอย่างมากในทุกมิติ ต่อการศึกษาปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ เอกชน หรืออิงศาสนา โดยมีโปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ขวบ และโปรแกรม “แรกแย้ม” (Early Head Start) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนเท่านั้น

ทั้งสองโปรแกรม เป็นโครงการพัฒนาการเด็กที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (Comprehensive) ในการตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว และโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่ครอบคลุมถึงสุขภาพ โภชนาการ บริการทางสังคมและการศึกษา เพื่อให้เด็กได้บรรลุศักยภาพสูงสุด และประสบความสำเร็จทั้งในโรงเรียนและในการดำรงชีวิต

เด็กและครอบครัวที่อยู่ในโปรแกรมทั้งสอง ต้องอยู่ในสภาวะยากจน จึงจะมีสิทธิ (Entitlement) ได้รับบริการดังกล่าวจากรัฐ ในทางปฏิบัติ เพียง 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเท่านั้น ที่ได้รับบริการ เพราะเงินทุนสำหรับโปรแกรมดังกล่าวมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะนำทุกโปรแกรมไปลงมือปฏิบัติได้

โปรแกรม “แรกเริ่ม” ในสหรัฐอเมริกา ได้รับการนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2508 ในช่วงแรก โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบสำหรับเด็กประถมศีกษาปีที่ 1 ที่มิได้เรียนชั้นอนุบาลมาก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ได้มีโอกาสปรับประสบการณ์ชีวิตที่ขาดหายไปจากโรงเรียนอนุบาล

เมื่อโรงเรียนรัฐเริ่มขยายขอบเขตจนครอบคลุมถึงเด็กวัยอนุบาลและเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โปรแกรมนี้จึงกลายเป็นโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก [โดยปริยาย] ในปี พ.ศ. 2552 มีการผ่านกฎหมาย เพื่อขยายการครอบคลุมถึงโปรแกรม “แรกแย้ม” ด้วย ใน ปี พ.ศ. 2554 โปรแกรม “แรกเริ่ม” ได้รับงบประมาณรายปี 7,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 231,000 ล้านบาท)

งบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ จัดสรรไว้เพื่อให้บริการเด็กจาก 904,153 ครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยจำนวน 1,604 โปรแกรม “แรกเริ่ม” ได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วประเทศในศูนย์เด็กเล็ก 18,275 แห่ง และ 49,400 ชั้นเรียน ต้นทุนถัวเฉลี่ยของโปรแกรมนี้ต่อเด็ก 1 คน อยู่ที่ปีละ 7,600 ดอลล่าร์ (ประมาณ 228,000 บาท) โดยมีลูกจ้างโปรแกรม 220,000 คนและอาสาสมัคร 1,3864,000 คน

กรอบการทำงาน (Framework) ของโปรแกรมนี้อยู่ที่ความพร้อมของโรงเรียน และมิติ (Domain) ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาการในการกำหนดรูปโฉม (Shape) ของหลักสูตร โดย (1) แยกแยะผลลัพธ์ (Outcome) จากการเรียนรู้ (2) ทำให้ แน่ใจว่า เด็กทุกคนได้รับผลลัพธ์เดียวกัน และ (3) มีผลกระทต่อสิ่งที่เด็กเรียนรู้ในทุกโปรแกรมของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Head Start Program - http://en.wikipedia.org/wiki/Head_Start_Program [2014, June 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน