หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 126 : โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

กรอบการทำงาน (Framework) ของโปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) เป็นพื้นฐาน (Foundation) ของวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียน (School readiness) โดยคณะกรรมการกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ (National Education Goals Panel) ได้ระบุไว้ 5 ข้อ พร้อมรายละเอียดมาตรการต่างๆ ดังนี้

 1. พัฒนการทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึก
  1. สถานะสุขภาพของร่างกาย
  2. ความรู้และแนวทางปฏิบัติทางสุขภาพ
  3. ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor)
 2. พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์
  1. ความสัมพันธ์ทางสังคม
  2. แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) และประสิทธิผลของตนเอง (Self-efficacy)
  3. การควบคุมตนเอง (Self-regulation)
  4. สุขภาพอารมณ์และพฤติกรรม
 3. วิธีการเรียนรู้
  1. การแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (อาทิ ดนตรี การโยกตัวและเต้นรำ และการแสดงละคร)
  2. วิธีการเรียนรู้ (อาทิ ความคิดริเริ่มและความอยากรู้อยากเห็น ความอดทนและมุ่งมั่น และความร่วมมือ)
 4. ความรู้และทักษะการอ่านออก-เขียนได้
  1. พัฒนาการภาษา (อาทิ การรับรู้ [Receptive] และการแสดงออก [Expressive])
  2. พัฒนาการความรู้ (อาทิ ความชื่นชอบหนังสือ การอ่านออกเสียง ตัวอักษร การพิมพ์ และการเริ่มเขียน)
 5. การรับรู้และความรู้ทั่วไป
  1. ตรรกะและเหตุผล (อาทิ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา และการใช้สัญลักษณ์แทน)
  2. คณิตศาสตร์ (อาทิ ตัวเลข/ปริมาณ ความสัมพันธ์/การคำนวณ เรขาคณิต/มิติ และการวัด/เปรียบเทียบ)
  3. วิทยาศาสตร์ (อาทิ ทักษะและวิธีการ แนวความคิดและความรู้ในโลกธรรมชาติ และโลกกายภาพ)
  4. สังคมศาสตร์ (อาทิ ครอบครัวและชุมชน ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ ผู้คนและสภาพแวดล้อม)

กรอบการทำงานนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางของหลักสูตร การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน ในการสอนตามแผนและประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งปรับให้เข้ากับจุดมุ่งหมายความพร้อมสำหรับโรงเรียน และติดตามความก้าวหน้าของเด็กทุกมิติ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Head Start http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc [2014, June 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน