หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 127 : โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

เด็กที่จะมีสิทธิเข้าโปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในเรื่องอายุ (3 - 5 ขวบ) และรายได้ของครอบครัวต่ำกว่าระดับความยากจน (Poverty line) ที่กระทรวงบริการสุขภาพและมนุษย์ (Department of Health and Human Services) สหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดในแต่ละปี แต่ 10% ของเด็กที่เข้าโปรแกรมนี้ สงวนไว้ให้เด็กด้อยความสามารถ (Disabilities)

รัฐบัญญัติ “แรกเริ่ม” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียน (Head Start for School Readiness) ปี พ.ศ. 2550 ได้กำหนดคุณสมบัติของครูปฐมวัยว่า อย่างน้อย 50% ของครูปฐมวัยในโครงการ “แรกเริ่ม” ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำภายในปี พ.ศ. 2556

กฎหมายดังกล่าวยังบังคับให้โปรแกรม “แรกเริ่ม” จัดให้มีการพัฒนา “บันไดวิชาชีพ” (Career ladders) และแผนพัฒนาวิชาชีพประจำปีแก่ครูปฐมวัยที่ทำงานเต็มเวลา (Full time) และแนวทางปฏิบัติต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของทักษะในเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และคำศัพท์สำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

ในปี พ.ศ. 2553 การวิจัยถึงผลกระทบของโปรแกรม “แรกเริ่ม” ต่อประสบการณ์ของเด็กก่อนวัยเข้าโรงเรียนและความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียน พบว่า

  • เด็กกลุ่มอายุ 3 ขวบ ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มคำศัพท์ การเรียกชื่อตัวอักษร ทักษะก่อนเข้าเรียน การประมวลเสียง (Phonological processing) การอ่านออก-เขียนได้ ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor) ทักษะก่อนการเขียน (Pre-writing) และการประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาเลขคณิต
  • เด็กกลุ่มอายุ 4 ขวบ มีความก้าวหน้าขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ในเรื่องภาษา และการอ่านออก-เขียนได้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนศัพท์ การเรียกชื่อตัวอักษร การแยกแยะระหว่างตัวอักษรกับคำ การสะกด ทักษะก่อนเข้าเรียน การแยกแยะสี
  • เมื่อสิ้นสุดประถมศึกษาปีที่ 1 มีเพียงผลกระทบจากการรับรู้ เป็นปัจจัยเดียวที่พบในเด็กแต่ละกลุ่ม โดยที่เด็กทั้งกลุ่ม 3 ขวบกับ 4 ขวบ ต่างก็เรียนรู้ศัพท์ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าโปรแกรม “แรกเริ่ม”

แม้ในภาพรวม ผลกระทบของโปรแกรม “แรกเริ่ม” จะออกมาในเชิงบวก แต่ประเด็นใหญ่อยู่ที่ “ผลสลาย” (Fade-out) ของผลประโยชน์ ในโปรแกรมที่เด็กเคยได้รับ เมื่อเวลาผ่านพ้นไป 1 - 2 ปีหลังสิ้นสุดโปรแกรม ซึ่งเวลานั้นเด็กกำลังเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษาปีที่ 1

นักการศึกษาเด็กปฐมวัยเชื่อมั่นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก (1) การขาดความต่อเนื่องของบริการจากวัยก่อนเข้าโรงเรียน อนุบาล จนถึงโรงเรียนประถมศึกษา (2) ขาดครูปฐมวัยที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น และ (3) ขาดโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่วางไว้

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Head Start http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc [2014, June 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน