หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 128 : โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

โปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) เป็นบริการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของผลงาน (Performance) และมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นหนักการให้การศึกษาแบบองค์รวมในเด็ก (Whole child) และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการให้บริการดังกล่าว

นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในโปรแกรม “แรกเริ่ม” ผลการวิจัยพบสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

  • พ่อแม่ในโปรแกรม “แรกเริ่ม” อ่านมากขึ้นและยาวนานขึ้นให้เด็กนั่งฟัง เมื่อเปรียบเทียบกับพ่อแม่ของเด็กที่มิได้อยู่ในโปรแกรม
  • แม้เด็กพ้นจากโปรแกรม “แรกเริ่ม” แล้ว พ่อแม่ก็ยัง “ลงทุน” (Invest) ต่อในเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะพ่อ [ที่หย่าร้างแล้ว มิได้อยู่กับเด็กในบ้าน] กลับไปเยี่ยมลูกบ่อยถี่ขึ้นทั้งเมื่อเด็กอยู่ในโปรแกรม และเด็กพ้นจากโปรแกรมแล้ว
  • โปรแกรม “แรกเริ่ม” ได้ยกระดับคะแนนทดสอบการรับรู้ของเด็ก และระดับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่กับลูก
สิ่งที่น่าสนใจจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ เมื่อเด็กทำคะแนนได้ดี พ่อแม่ก็จะสนองตอบด้วยการให้กำลังใจสนับสนุนยิ่งขึ้น และใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้น ดังนั้นครูปฐมวัย จึงมีบทบาทดังนี้
  • ส่งเสริมให้พ่อแม่ของเด็กมีส่วนร่วม ด้วยการเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในโปรแกรมและในชั้นเรียน ครูพึงแนะนำวิถีทางต่างๆ ให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตของลูกที่บ้าน ซึ่งจะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จของเด็กสูงขึ้น
  • แบ่งปัน (Share) ความสำเร็จของเด็ก กับพ่อแม่ของเด็ก รวมทั้งขอบคุณและยกย่องพ่อแม่ที่มีส่วนร่วม และให้กำลังใจ จนเด็กประสบความสำเร็จ พ่อแม่ก็จะ “ลงทุน” ในเรื่องเวลา ความพยายาม และพลังงานในการช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
  • นักวิจัยคาดการณ์ (Speculate) ว่า เหตุผลหนึ่งที่พ่อแม่ใช้เวลากับ (และลงทุนใน) เด็ก ก็คือความน่ารื่นรมย์ (Pleasant) ที่ได้อยู่กับเด็ก ครูปฐมวัยก็พึงพิจารณาหาวิธีที่จะทำให้เกิดความน่ารื่นรมย์ที่ได้อยู่กับนักเรียน อันที่จริงมียุทธวิธีนานัปการในเรื่องนี้ อาทิ สอนให้เด็กควบคุมความประพฤติของตนเอง มีกิริยามารยาท (Manner) ที่เหมาะสม และให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อย่าลืมว่า พ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกเป็น “ผู้ชนะ” (Winner) และเมื่อเด็กทำตัวให้ดีขึ้น พ่อแม่ก็จะชื่นชมเด็กมากขึ้น

ในทุกมิติของพัฒนาการเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสังคม อารมณ์ กายภาพ และการรับรู้ ครูปฐมวัยต้องจัดให้มีโปรแกรมสำหรับเด็ก ที่สนับสนุนความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่วนบุคคลในวิถีที่สอดคล้องกับพัฒนาการที่เหมาะตามวัย และให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ [เท่าที่จะเป็นไปได้]

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Head Start http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc [2014, June 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน