หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 129 : โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา (5)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

โปรแกรม “แรกแย้ม” (Early Head Start) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยได้รับการออกแบบเพื่อ (1) ส่งเสริมผลลัพธ์ (Outcome) ของสุขภาพที่แข็งแรง (Healthy) ของหญิงตั้งครรภ์ (2) เพิ่มพูนพัฒนาการของเด็กเล็ก จากแรกเกิดถึง 3 ขวบ และ (3) ส่งเสริมการดำเนินงานของครอบครัวเข้มแข็ง (Healthy family functioning)

เฉพาะหญิงตั้งครรภ์จากครอบครัวที่ยากจนตามเกณฑ์ระดับรายได้ที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้น ที่สามารถเข้าโปรแกรมนี้ เมื่อเด็กเกิด คุณแม่จะได้รับบริการครอบครัวจากโปรแกรม ในปัจจุบัน 10% ของงบประมาณอุดหนุนโปรแกรม “แรกเริ่ม” จะใช้สำหรับโปรแกรม “แรกแย้ม” เพื่อรองรับครอบครัวยากจนที่มีเด็กทารก (Infant) และเด็กวัยเตาะแตะ (Toddler)

เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) และโปรแกรม “แรกแย้ม” (Early Head Start) จะต้องได้เกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ใหม่ในด้านผลงาน (Performance) จึงจะได้รับงบประมาณอุดหนุน (Grant) ต่อไป แต่ละโปรแกรมจะต้องพัฒนาจุดมุ่งหมายของการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียน (School readiness)

ในการปรับปรุงความพร้อมสำหรับอนุบาล โปรแกรมดังกล่าวต้องสนองตอบความคาดหวังในเรื่องสถานะ (Status) ของเด็กในมิติของ (1) ภาษาและการอ่านออก-เขียนได้ (2) การรับรู้ (Cognitive) และความรู้ทั่วไป (3) วิธีการ (Approach) ของการเรียนรู้ (4) ความเป็นอยู่ (Well-being) ทางกายภาพ (5) พัฒนาการการเคลื่อนไหว (Motor) และ (6) พัฒนการทางสังคมและอารมณ์

คุณภาพในชั้นเรียนของแต่ละโปรแกรม สามารถวัดผลได้ โดยระบบการให้คะแนนประเมินในชั้นเรียน (CLassroom Assessment Scoring System : CLASS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่องให้เห็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในชั้นเรียนที่เพิ่มพูน (Boost) การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

โปรแกรมใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่วัดผลโดย CLASS ก็จะไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนอีกต่อไป นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กว่า 47 ปี ของโปรแกรม “แรกเริ่ม” เพราะเป็นครั้งแรกที่โปรแกรมดังกล่าว ต้องพิสูจน์ว่า การเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าโรงเรียนอนุบาล ได้ผลจริงก่อนอนุมัติการใช้เงินทุนในครั้งต่อไป

โปรแกรม “แรกเริ่ม” ได้รับการออกแบบเพื่อเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน แม้ว่าในปัจจุบัน จำนวนเด็กดังกล่าวได้ทวีขึ้นมาก งบประมาณอุดหนุนโปรแกรมก็ได้เพิ่มขึ้นมาตลอด อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลกลางได้ใช้โปรแกรมนี้ เพื่อปฏิรูป (Reform) การศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยรัฐบาลกลางเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรของโปรแกรม โดยเฉพาะสิ่งที่ครูสอนและวิธีการสอน ตลอดจนการดำเนินงานของโปรแกรม เป็นรูปแบบตัวอย่าง (Model) ที่ดีของโปรแกรมอื่นๆ ด้วย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Head Start http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc [2014, June 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน