หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 13 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แดเนียล เลอิจา (Daniel Leija) เป็นครูประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเอสปาร์ซา (Esparza Elementary School) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของรัฐเท็กซัส” (Texas Teacher of the Year) ในฐานะผู้คร่ำวอดในวงการศึกษาปฐมวัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับความหมายของการเป็นครู และความกระตือรือร้น (Passion) ในการศึกษา

เขามักเป็นที่รู้จักกันในนาม “นักวิทยาศาสตร์แดน” (Dan, the Science Man) เพราะทุกๆ วันจันทร์ เขาจะออกรายการโทรทัศน์ที่กระจายเสียงและภาพไปทั่วโรงเรียนในเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวความคิด (Concept) กับการประยุกต์ใช้ (Application) วิทยาศาสตรในโลกแห่งความเป็นจริง

ทุกวันนี้ มีการตอกย้ำความสำคัญมากขึ้นในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรวัยก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-school) จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ครูปฐมวัยจะได้ยินคำว่า STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) กันบ่อยขึ้น ในช่วงเตรียมตัวเป็นครูปฐมวัยและตลอดเส้นทางวิชาชีพ (Career) ของความเป็นครูปฐมวัย

มิเชลล์ เชียเรอร์ (Michelle Shearer) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของชาติ” (National Teacher of the Year) เป็นผู้ให้การสนับสนุน (Advocate) การศึกษา STEM สำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย

เธอสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กนักเรียน ที่ปรกติจะไม่ค่อยให้ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มที่มีต้องการพิเศษ หรือมีภูมิหลังหลากหลายเชื้อชาติ ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม วิธีการสอนของเธอ อาศัยการประยุกต์ใช้แนวความคิดวิทยาศาสตร์ ในชีวิตจริง

ความรู้เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย มักบูรณาการเข้ากับหลักสูตรพื้นฐาน (Core) ของมาตรฐานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม มิได้มีการบังคับใช้มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวในทุกโรงเรียน สิ่งที่สอนในโปรแกรมเด็กปฐมวัย ยังมีการดัดแปลงให้เข้ากับความสนใจของเด็กนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน ที่เอื้ออำนวยต่อการสอนความคิด (Idea) แนวความคิด (Concept) และทักษะ (Skill) จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ “สถานการณ์การสอน” (Teachable moment) วิธีการสอนให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นผลลัพธ์จากภูมิหลังและการฝึกอบรมของครูปฐมวัยมืออาชีพ

ดังนั้น การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาการตามวัย (Developmentally appropriate practices : DAP) และการเชื่อมโยงกับเด็กและครอบครัว จึงมีความสำคัญต่อการสร้างหลักสูตรในแต่ละเนื้อหาวิชา (Content knowledge) และการใช้กระบวนการสอน (Instructional process) ที่มีประสิทธิผล อาทิ กระบวนการสอนที่ประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. STEM - http://en.wikipedia.org/wiki/Stem (2013, September 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul