หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 130 : โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา (6)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม “แรกแย้ม” (Early Head Start) ให้บริการแก่เด็กทารก (Infant) และเด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) จำนวน 64,000 คน โดยกฎหมายฟื้นฟูอเมริกันและลงทุนใหม่ (American Recovery and Reinvestment Act) ของปี พ.ศ. 2552 ได้จัดสรรงบประมาณ 1,100 ล้านดอลล่าร์ (ประมาณ 330,000 ล้านบาท) ให้โครงการนี้

โปรแกรมนี้ รวม (1) การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเล็กที่อยู่ในและนอกบ้าน (2) บริการสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ (Comprehensive) ของแม่ก่อน ระหว่าง และหลังคลอดลูก (3) การศึกษาด้านโภชนาการ และ (4) บริการสนับสนุนครอบครัว หลังเด็กเกิด โปรแกรมนี้ได้สร้างประโยชน์นานัปการ โดยเฉพาะโอกาสทำงานกับกลุ่มประชากรที่มีอายุและระดับสังคม-เศรษฐกิจ (Socio-economic) ซึ่งถูกทอดทิ้ง (Neglect) ในอดีต เมื่อโรงเรียนรัฐขยายการรับเด็กก่อนวัยเรียน (Pre-schooler) ในอัตราเร่ง (Accelerated rate) เด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะ ก็กลายเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามารับบริการ

โปรแกรมนี้ ได้กลายเป็นผู้นำในการศึกษาของเด็กปฐมวัย เพราะเป็น “ผู้บุกเบิก” (Pioneer) และ “ตัวกระตุ้น” (Catalyst) ให้การดูแลและการศึกษาแก่เด็กเล็กอย่างมีคุณภาพสูง ในฐานะครูปฐมวัย จึงจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ในความหลากหลายของโปรแกรม เพื่อให้สามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน (Colleague) และพ่อแม่เด็กได้ อย่างมืออาชีพ

ในการวิเคราะห์เจาะลึก ครูปฐมวัยจะสามารถแยกแยะจุดแข็งจุดเด่น (Strength) และจุดอ่อนจุดด้อย (Weakness) ของแต่ละโปรแกรม และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปของแต่ละโปรแกรมในการแนะนำ [และแนะแนว] ครอบครัว ครูปฐมวัยสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กของตน โดยเฉพาะประสิทธิผลของโปรแกรมที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนและชีวิตในเวลาต่อมา

ทุกวันนี้ จุดประสงค์ของโปรแกรมมีมากกว่าเพียงให้การศึกษาเด็กเล็ก แต่ยังครอบคลุมไปถึง (1) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเด็กที่มีพื้นเพแตกต่างกัน (2) การเตรียมความพร้อมเด็กเล็กสำหรับการเข้าโรงเรียน และ (3) การวางรากฐานสำหรับแรงงาน (Work force) ของชาติในอนาคต

ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ (Great Recession) ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 ชาวอเมริกันประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจ โปรแกรมต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย จึงกลายเป็นความหวังสำหรับนักการเมืองและสาธารณชน ในการ [ปฏิรูปการศึกษา เพื่อการ] ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ในปัจจุบัน [หลังการถอดบทเรียนจากอดีต] โปรแกรมดังกล่าว ได้มีบทบาทสำคัญ [ในการสร้างรากฐานใหม่ ที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน] ในเวทีเศรษฐกิจโลก (World economic stage)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Head Start http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc [2014, June 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน