หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 132 : มาตรฐานการศึกษา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานการศึกษา

ในบรรดาจุดมุ่งหมาย 8 ข้อของการศึกษาอเมริกันก่อนสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตามกฎหมาย ข้อ 3 เป็นข้อที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะกำหนดว่า ภายในปี พ.ศ. 2543 “เด็กทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ 4, 8, และ 12 จะต้องมีความสามารถ (Competency) ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลเมืองและรัฐบาล (Civics and government) เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา จะต้องมั่นใจว่า เด็กได้เรียนรู้การมีจิตใจงาม เพื่อ (1) เตรียมตัวเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Responsible citizenship) (2) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ (3) ทำงานอย่างมี “ผลิตภาพ” (Productivity) ในเศรษฐกิจสมัยใหม่ของประเทศชาติ

ส่วนในเรื่องกฎหมายไม่มีเด็กถูกทิ้งท้าย (No Child Left Behind : NCLB) ได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลกลางเพื่อเปลี่ยนบทบาทการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปเป็นการเรียกร้องให้โรงเรียนอเมริกัน มุ่งเน้นสิ่งที่เด็กเรียนรู้ (What children learn) โดยที่ NCLB ตอกย้ำเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ และการบังคับ (Mandate) มาตรฐานรัฐ

มาตรฐานรัฐจะระบุถึง (1) สิ่งที่เด็กควรเรียนรู้และสามารถทำได้ (2) โปรแกรมที่สมบูรณ์สำหรับการทดสอบเด็กระดับ (Grade) 3 ถึง 12 และ (3) ให้โรงเรียนทุกแห่งใช้วิธีการสอนที่รองรับด้วยหลักฐานประจักษ์ (Evidence) จากการวิจัย ซึ่งแสดงความสามารถในการช่วยเด็กเรียนรู้และเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ NCLB ได้ตั้งเป้าหมาย 6 ข้อ ดังนี้

  1. ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์
  2. การให้ความสำคัญทางวิชาการ (Academics) โดยเฉพาะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy)
  3. การเน้นหนักวิธีการสอนและหลักสูตรการสอน บนพื้นฐานการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
  4. การพัฒนาวิชาชีพ (Professional development) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรการในด้านพฤติกรรม ความรู้ และการสอนที่จำเป็นต่อการช่วยให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้
  5. การนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติในกระบวนการการสอน-การเรียน
  6. การขยายทางเลือกให้พ่อแม่มีส่วนร่วม

กฎหมาย NCLB ได้ทรงอิทธิพลต่อการศึกษาของเด็กเล็ก เพราะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าโรงเรียน โปรแกรมจำนวนมากที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ต้องยึดแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนด ของ NCLB ในการพัฒนา จุดมุ่งหมายและในทุกแง่มุมที่เหลือ จึงอาจกล่าวได้ว่า NCLB เป็นกฎหมายที่นักวิชาชีพการศึกษาทั้งรักและทั้งชัง

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Standards-based education reform in the U.S. - http://en.wikipedia.org/wiki/Standards- based_education_reform [2014, June 26].
  3. No Child Left Behind Act - http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act [2014, June 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน