หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 133 : มาตรฐานการศึกษา (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานการศึกษา

ข้อดีของกฎหมายไม่มีเด็กถูกทิ้งท้าย (No Child Left Behind : NCLB) อยู่ที่มาตรฐานการรับผิดชอบ (Accountability standard) ที่วัดผลได้ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละรัฐยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สำเร็จ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของเด็กและโรงเรียนให้พ่อแม่และสาธารณชนทราบ

NCLB เชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็ก และบังคับให้โรงเรียนต้องปรับปรุงผลสัมฤทธิ์โดยอาศัยการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ NCLB สามารถวัดผลสถานะ (Status) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของการศึกษาได้ รวมทั้ง “ช่องว่าง [หรืออุปสรรค] แห่งความสำเร็จ” (Achievement gap) ระหว่างเด็กที่มีพื้นเพแตกต่างกัน

NCLB เป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติของครูปฐมวัยทุกคน รวมทั้งการรับรองวิทยฐานะ (Certification) [ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดแข็งของการรักษามาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ]

อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาจำนวนมากคัดค้านและต่อต้านบางมาตราของ NCLB โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เพราะการตอกย้ำเรื่องการประเมินผล จะส่งเสริมให้ครูปฐมวัยจำกัดขอบเขตของการสอนทักษะให้แคบลง ในขณะเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์ของเด็กจะขึ้นอยู่กับผลทดสอบมากเกินไป

ในทางปฏิบัติ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลกลางไม่เพียงพอ แต่ละรัฐต้องพึ่งพาตนเองในส่วนที่เหลือ [จึงไม่สู้เต็มใจนักที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ NCLB โดยที่] NCLB ให้รางวัลแก่ โรงเรียนที่เด็กทำคะแนนสอบมาตรฐาน (Standardized test) ได้ดี ดังนั้น ครูปฐมวัยจึงถูกบังคับให้สอนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการสอบผ่านมาตรฐานดังกล่าว เท่านั้น

ในความพยายามที่จะให้เด็กสอบได้คะแนนดี ครูปฐมวัยจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ (1) ข้อสอบ (2) การสอนเพื่อสอบ และ (3) การสอนวิธีทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี [มากกว่าสนใจว่า เด็กได้เรียนรู้อะไร?] จึงมักได้รับการขนานนามว่า “เรียนเพื่อสอบ” (Test-beating) ดังนั้น วิชาศิลปะ จะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่เด็กจำเป็นและสมควรได้รับ (Deserve)

NCLB กำหนดว่า จะใช้มาตรฐานเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) แต่ในทางปฏิบัติ เด็กที่ด้อยความสามารถ ไม่สามารถบรรลุมารตรฐานเดียวกันกับเด็กปรกติ ทำให้โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถแสดงความก้าวหน้า [ในผลการเรียน] อย่างเพียงพอในแต่ละปี จะถูกสั่งปิด

ผู้วิพากษ์วิจารณ์ (Critics) กล่าวหาว่า NCLB ตั้งมาตรฐานสูงเกินไปสำหรับเด็กจำนวนมาก และการเน้นหนักเรื่องหลักสูตรตามผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ จำกัดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของครูปฐมวัย และการใช้วัสดุหลากหลายในการสอน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. No Child Left Behind Act - http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act [2014, June 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน