หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 135 : มาตรฐานแกนร่วม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานแกนร่วม

มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) มุ่งเน้นไปที่ทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้า มหาวิทยาลัยและประกอบสัมมาอาชีพ และนั่นคือมุมมอง (Perspective) ของคริสตี้ เนอิส (Christie Neise) ซึ่งเป็นครูอนุบาลโรงเรียนชั้นประถมศึกษานอร์ธมอร์ (Northmore Elementary School) ที่เมือง West Palm Beach รัฐฟลอริดา เธอกล่าวว่า “หลักสูตร CCS เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องเพิ่มความคมชัดในจุดมุ่งเน้นอีกเล็กน้อย”

พันธกิจ (Mission) ของ CCS ระบุอย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์ที่หมายมั่นไว้ ถึงความเข้าใจที่คงเส้นคงวา (Consistent) ของสิ่งที่คาดหวังว่าเด็กจะเรียนรู้ เพื่อครูและพ่อแม่จะรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับการช่วยเด็ก [ให้บรรลุจุดประสงค์] มาตรฐานนี้ได้รับการออกแบบให้แข็งแกร่ง (Robust) และเกี่ยวข้อง (Relevant) กับโลกแห่งความเป็นจริง

นอกจากนี้ มาตรฐานยังสะท้อนถึงความรู้และทักษะที่เด็กจำเป็นต้องมีเพื่อความสำเร็จในอนาคต เพื่อวางตำแหน่ง (Position)) ชุมชนอเมริกันให้สามารถแข่งขันอย่างได้ชัยชนะในเศรษฐกิจโลก (Global economy) โดยนิยามความรู้และทักษะที่เด็กควรมีตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือเข้าสู่โปรแกรมฝึกอบรมของกำลังคนทำงาน (Workforce) มาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วย . . .

  • การปรับตัวได้ให้เข้ากับความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานความเข้าใจที่ชัดเจนและสอดคล้อง
  • เนื้อหา (Content) ที่เข้มข้น และประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านทักษะในระดับสูง
  • การสร้างบนจุดแข็ง (Strength) และบทเรียนจากมาตรฐานในปัจจุบันของแต่ละรัฐ
  • การได้รับข้อมูลจากประเทศอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง (Top performance) เพื่อให้เด็กเทียบเคียง (Benchmark) การเตรียมความพร้อมให้ประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก
  • การตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

ความรับผิดชอบของการศึกษาขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ ดังนั้นรัฐต่างๆ จึงต้องสวมบทบาทของภาวะผู้นำในการพัฒนามาตรฐานระดับชาติในสิ่งที่เด็กควรรู้และปฏิบัติได้ และมาตรฐานเหล่านี้ มีบทบาทเด่นชัด (Prominent) และสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็ก พ่อแม่ ครูและผู้บริหารโรงเรียน ด้วยความคาดหวังแบบเดียวกันของ CCS จากนักเรียนทั้งหมด

โดยหลักการแล้ว เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic) วัฒนธรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หมู่น้อย (Ethnicity) ความสามารถ หรือด้อยความสามารถ (Disability) หรือสถานที่ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน หากได้เรียนเนื้อหาเดียวกัน ควรประสบความสำเร็จในระดับสูงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง [หรืออุปสรรค] ความสำเร็จ (Achievement gap)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน