หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 137 : ตัวอย่างมาตรฐานแกนร่วม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานแกนร่วม

ในตัวอย่างการสอนภาษาและการอ่านระดับอนุบาล ความคิดที่สำคัญหลังจากได้รับการสนับสนุนจากครูปฐมวัย ได้แก่ การตั้งและตอบคำถามในเรื่องรายละเอียดที่สำคัญในเนื้อหาของตำรา (Text) การเล่าเรื่องราวของครอบครัว และการแยกแยะตัวละคร (Character) ฉากหลัง (Setting) และเหตุการณ์สำคัญในเนื้อเรื่อง

การฝึกทักษะความชำนาญ (Craft) ได้แก่ การตั้งและตอบคำถามเกี่ยวกับคำในตำราที่ไม่รู้จักมาก่อน การรับรู้รูปแบบสามัญของตำรา (อาทิ หนังสือนิทาน และกวีนิพนธ์) และการจำชื่อผู้ประพันธ์ (Author) และผู้วาดภาพประกอบ (Illustrator) ของนิทาน และการนิยามบทบาทของเด็กแต่ละคนในการเล่านิทานแต่ละครั้ง

การบูรณาการความรู้และความคิด หลังจากได้รับการสนับสนุนจากครูปฐมวัย ได้แก่ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาพประกอบ (Illustration) และนิทาน การเปรียบเทียบความเหมือน (Compare) และความแตกต่าง (Contrast) ในประสบการณ์ของตัวละครในเนื้อเรื่อง

ในขอบเขตของการอ่านและระดับความซับซ้อนของตำรา ได้แก่การจัดให้มีการอ่านเป็นกลุ่ม โดยเด็กมีส่วนร่วม (Engage) ในกิจกรรมการอ่านอย่างกระตือรือร้น ไปตามจุดประสงค์และความเข้าใจของเด็กเป็นสำคัญ ในตัวอย่างคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษาที่ 1 อาจสอนวิธีคำนวณ (Operation) บวก (Addition) และ ลบ (Subtraction) และการคิดเชิงพีชคณิต (Algebraic) ในการแก้โจทย์ การเข้าใจคุณสมบัติ (Property) ของการคูณ (Multiplication) และความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ โดยที่การบวกและลบเลขจะไม่เกิน 100 ตลอดจนการแก้สมการ (Equation) บวกและลบ

ในเรื่องตัวเลขและการคำนวณในฐาน 10 อาจใช้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าตำแหน่ง (Place value) และคุณสมบัติในการบวกและการลบ รวมทั้งในการขยายลำดับ (Sequence) การนับ ส่วนการวัดความยาวโดยตรง หรือใช้หน่วยความยาวซ้ำ (Iterate) การบอกและเขียนเวลา รวมทั้งการแปรผล (Interpretation)

ในการปฏิบัติเชิงคณิตศาสตร์ อาจสอนการใช้สามัญสำนึก (Sense) ในการอ่านโจทย์ และความพยายาม (Persevere) ในการแก้โจทย์ การใช้เหตุผลในเชิงนามธรรม (Abstract) และในเชิงรูปธรรมที่เป็นปริมาณ (Quantitative) การสร้างข้อโต้แย้งที่สมเหตุผลและการวิพากษ์วิจารณ์ (Critique) การใช้เหตุผลของผู้อื่น

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแบบจำลอง (Model) คณิตศาสตร์ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและแยบยล การให้ความสนใจต่อ ความแม่นยำ (Precision) และในวิชาเรขาคณิต (Geometry) ก็มีใช้เหตุผลของรูปทรง (Shape) และคุณลักษณะ (Attribute) [ของแต่ละรูปทรง] เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน