หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 138 : ตัวอย่างมาตรฐานแกนร่วม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานแกนร่วม

ในตัวอย่างการสอนภาษา การอ่าน และวรรณกรรมระดับประถมศึกษาที่ 2 นั้น ความคิดสำคัญอาจได้แก่ การตั้งและตอบคำถาม 5W-1H (Who? What? When? Where? Why? และ How?) เพื่อแสดงความเข้าใจในรายละเอียดสำคัญของตำรา การเล่าเรื่องซ้ำไม่ว่าจะเป็น นิทาน (Fable) หรือตำนานที่เล่าต่อกันมา (Folktale) จากวัฒนธรรมต่างๆ แล้วสรุปใจความ (Central message) บทเรียน (Lesson) หรือจริยธรรม (Moral) และการสนองตอบของตัวละครต่อเหตุการณ์สำคัญและสิ่งท้าทาย

การฝึกทักษะความชำนาญ (Craft) อาจได้แก่ การอธิบายคำและวลี (Phase) การสัมผัสอักษรหรือพยางค์ (Alliteration) การให้จังหวะจะโคน (Rhythm) และความหมายในนิทาน กวีนิพนธ์ หรือเพลง ส่วนการอธิบายโครงสร้างเนื้อหาในภาพรวม อาจรวมวิธีเริ่มต้นนำเสนอ และการลงท้าย การยอมรับความแตกต่างในมุมมองของตัวละคร รวมทั้งการพากษ์ด้วยเสียงที่แตกต่าง

ในการบูรณาการความรู้และความคิด อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากภาพประกอบและคำในหนังสือหรือรูปแบบดิจิตอล เพื่อแสดงความเข้าใจตัวละคร ฉากหลัง หรือวางแผนดำเนินเรื่อง (Plot) การเปรียบเทียบนิทานเรื่องเดียวกัน แต่ต่างฉบับ (Version) โดยต่างผู้ประพันธ์ หรือจากต่างวัฒนธรรม

ในขอบเขตของการอ่าน อาจตั้งความคาดหวังไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เด็กจะต้องสามารถอ่าน และเข้าใจวรรณกรรม (Literature) [ซึ่งรวมทั้งนิทานและกวีนิพนธ์] อย่างช่ำชอง (Proficiency) โดยความซับซ้อนของเนื้อหาอยู่ในระดับปานกลางและจะได้รับการช่วยเหลือ (Scaffolding) จากครูเท่าที่จำเป็น

ในตัวอย่างคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษาที่ 3 อาจสอนวิธีคำนวณ (Operation) การคูณ (Multiplication) และการหาร (Division) ตลอดจนการคิดเชิงพีชคณิต (Algebraic) ในการแก้โจทย์ ความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติ (Property) ของการคูณและความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร โดยที่การคูณและหารไม่เกิน 100 นอกจากการแก้โจทย์ที่ต้องคำนวณ 4 ชั้น และการแยกแยะและอธิบายรูปแบบ (Pattern) ในทางเลขคณิตแล้ว อาจใช้ความ เข้าใจในเรื่องคุณสมบัติในการคำนวณเลขคณิตหลายหลัก (Multi-digit arithmetic) เมื่อเกี่ยวข้องกับการคำนวณในฐาน 10

ครูปฐมวัย อาจช่วยเด็กแก้โจทย์ที่เกี่ยวกับวัด (Measurement) และการประมาณการ (Estimation) ของช่วง (Interval) ของเวลา ปริมาตรของของเหลว (Liquid volume) และมวลของวัตถุ (Mass of object) ในการวัดเชิงเรขาคณิต (Geometric) อาจสอนให้เด็กเข้าใจแนวความคิด (Concept) ของพื้นที่ (Area) และเชื่อมโยงพื้นที่กับการคูณ และการบวก ครูปฐมวัยยังสอนในเรื่องเส้นรอบวง (Perimeter) ว่าเป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของรูปร่างพื้นราบ (Plane figure) แล้วแยกแยะความแตกต่างระหว่างการวัดเชิงเส้นตรง (Line) และเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ ยังอาจสอนการใช้เหตุผลของรูปทรงเรขาคณิต การแสวงหาวิธีและการใช้โครงสร้าง (Structure) ทางคณิตศาสตร์

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน