หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 14 : การใช้เทคโนโลยีในการสอน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เทคโนโลยี คือการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Tool) [มักเป็นเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) หรือดิจิทอล (Digital)] และข้อมูล (Information) ต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ตัวอย่างในชั้นเรียน ได้แก่การที่ครูปฐมวัยและเด็กนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลอักษร (Word processing) ส่งและรับข้อความการตีพิมพ์ (Publishing) และการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต (Internet)

แบรนดิ เอาส์ลี่ย์ (Brandi Ousley) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูเทคโนโลยีแห่งปี” (Technology Teacher of the Year) ในเขตโรงเรียนอิสระแมคแอลลัน (McAllen Independent School District) แห่งรัฐเท็กซัส กล่าวว่า

“งานของผมคือเข้าถึงลูกศิษย์ ในโลกที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผมต้องแข่งขันกับระบบมือถือ (Hand-held) อินเทอร์เน็ต ยูทูบ (YouTube) และทุกๆ สิ่งอันของเทคโนโลยีเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นครูที่มีประสิทธิผล ผมจึงต้องพบกับเด็กนักเรียนในโลกของเขา กล่าวคือ ผมต้องใช้เทคโนโลยีในการให้การศึกษาแก่เขา . . .

. . . การใช้เทคโนโลยี ทำให้ผมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโลกของลูกศิษย์ผม อาทิ การใช้วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา การนำเสนอด้วย PowerPoint การสัมผัสใน iPod เครื่องอ่านเอกสาร (Document reader) เครื่องฉายภาพ (Projector) และอินเทอร์เน็ต ทำให้ผมสามารถสอนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานรัฐเท็กซัสอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน”

เช่นเดียวกับแบรนดิ ทุกวันนี้ ครูที่มีประสิทธิผล ต้องเป็นนักเทคโนโลยี (Technological teacher) เพราะเด็กนักเรียนเป็นนักเทคโนโลยีมาตั้งแต่เล็ก สัจธรรม (Reality) ของสังคมและการศึกษาในปัจจุบัน ก็คือ เทคโนโลยี ได้แผ่รัศมี (Permeate) ไปทุกแง่มุมของชีวิตประจำวัน ทั้งในการทำงาน การสอน และการเรียน เพราะเราใช้เทคโนโลยีในการ . . .

  • สร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สำหรับเด็กนักเรียน
  • สอนเด็กนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้
  • ประเมินผลสำเร็จของเด็กนักเรียน
  • เชื่อมโยงเด็กนักเรียนกับประสบการณ์การเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และไปทั่วโลก
  • สอนเด็กนักเรียนให้มีทักษะเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต
  • บันทึกเหตุการณ์และสื่อสารกับครอบครัว

ในปัจจุบัน ครูปฐมวัย สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีได้มากมายหลายหลาก จากเว็บไซต์ (Web site) ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เพียงแต่ต้องคอยติดตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Technology - http://en.wikipedia.org/wiki/Technology (2013, September 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน