หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 140 : ผลกระทบของมาตรฐานแกนร่วม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานแกนร่วม

“การปรับหลักสูตร” (Curriculum alignment) คือกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่สอน (เนื้อหาของหลักสูตร) สอดคล้องกับมาตรฐาน (Standard) และการทดสอบ (Test) ที่วัดผลสำเร็จของเด็ก อันที่จริง หลักสูตรที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มาตรฐานระบุว่า เด็กควรรู้อะไร และสามารถนำไปปฏิบัติได้

ความคิดริเริ่มในเรื่องความรับผิดชอบ (Accountability) รวมทั้งนโยบาย “ไม่มีเด็กถูกทิ้งท้าย” (No Child Left Behind : NCLB) ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งเน้น (Focus) จากที่เคยครอบคลุมเพียงวิชาการ (Subject matter) ไปเป็นการสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน

มีเพียงหนทางเดียวที่กำหนดว่า ความจำเป็นของเด็กได้รับการสนองตอบหรือไม่? นั่นคือ การผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการประเมินผล (Assessment) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในการสอนที่ผลักดันด้วยข้อมูล (Data-driven) นั้น การตัดสินใจในเรื่องการสอน จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากการประเมินผล

การสอนที่ผลักดันด้วยข้อมูล เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเด็กแต่ละคน จากแฟ้มประวัติที่สะสมมาเป็นปีเพื่อให้ได้ภาพรวม (Profile) แล้วปรับวัตถุประสงค์ไปตามการประเมินผลเด็ก โดยการวางแผนร่วมกับครูอื่นๆ ในระดับชั้นเดียวกัน เพื่อกำหนดว่า ครูจะใช้มาตรฐานเมื่อไร? และจะประเมินผลแต่ละมาตรฐานอย่างไร?

จากนั้นก็รวบรวมข้อมูล โดยใช้การประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) รวมทั้งเทคโนโลยี ในการประมวลผล เพื่อเป็นแนวทาง (Guide) ของขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการสอน (Instructional process)

เด็กคนไหนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป? คนไหนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการแก้ไข (Remediation)? และคนไหนต้องการการสอนเสริมเพิ่ม (Enrichment)? การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการสอน เป็นกระบวนการที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการประเมิน วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยน ตลอดปีการศึกษา

การสอนอย่างมีเป้าหมาย (Intentional teaching) เป็นกระบวนการการสอนเด็กด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้มั่นใจว่า เด็กแสวงหา (Acquire) ความรู้ พฤติกรรม และทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จ ครูที่สอนอย่างมีเป้าหมาย จะ (1) สร้างสภาพ แวดล้อม (2) พิจารณาปรับ (Tailor) หลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน (3) วางแผนบทเรียนให้เกิดประสบการณ์ที่ดี และ(4) มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัวอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposefulness) และรอบคอบ (Thoughtfulness) เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กได้เรียนรู้ตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) และบรรลุเป้าหมายในระดับสูง

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน