หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 141 : ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้มีการอภิปรายกันมากมายในเรื่องช่องว่าง (หรืออุปสรรค) ความสำเร็จในการศึกษา ช่องว่างดังกล่าวคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เด็กบางกลุ่มรู้และสามารถปฏิบัติได้ กับสิ่งที่เด็กกลุ่มอื่นที่ด้อยโอกาส (เพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม) รู้และสามารถปฏิบัติได้ [ในสหรัฐอเมริกา เป็นความแตกต่างระหว่างเด็กผิวขาวกับเด็กผิวดำ ส่วนในประเทศไทย อาจเป็นความแตกต่างระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท หรือเด็กในชุมชนแออัดที่อยู่ตามหัวเมือง]

เป็นที่เชื่อกันว่า มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) เป็นหนทางหนึ่งที่ครูและโรงเรียน จะสามารถช่วยเด็กทุกคนในการเรียนรู้สิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู้ เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว อย่างไรก็ดี ลำพังมาตรฐานอย่างเดียวคงไม่สามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • โปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก ที่จะช่วยให้เขามีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการเข้าโรงเรียน และประสบความสำเร็จในโรงเรียน
  • ครูปฐมวัยประสิทธิผลสูง ที่มีความพร้อมในการสอนเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) หรือมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic) อย่างไร? อย่างน้อยเป็นครูที่สามารถช่วยเด็กทุกคนสอบผ่านในการเลื่อนชั้นแต่ละปี
  • โปรแกรมการศึกษาของพ่อแม่ ที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยให้พ่อแม่มีความรู้ และทักษะที่จะช่วยเด็ก เตรียมความพร้อมที่จะเรียนก่อนเข้าโรงเรียน พ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการศึกษาของเด็ก และจำเป็นต่อการอยู่ดีกินดี (Well-being) และความสำร็จในโรงเรียนของเด็ก

ครูปฐมวัย สามารถช่วยเด็กทุกคนเรียนรู้ เพื่อปิดช่องว่าง [หรืออุปสรรค] ความสำเร็จ ได้โดยการ . . .

  • ทำความคุ้นเคยกับ CCS มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นเค้าโครง (Outline) ของสิ่งที่เด็กทุกๆ คน (มิใช่เพียงบางคน) ควรรู้และปฏิบัติได้
  • พัฒนาแผนบทเรียนและกิจกรรมการสอนเพื่อผนวกเข้ากับ CCS โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องรู้ ตัวอย่างเช่น แผนบทเรียนที่รู้จักกันนาม “5-E” ซึ่งเป็นรูปแบบ (Model) การสอนบนพื้นฐาน ของทฤษฎีรังสรรค์ (Constructivism) โดยครูให้เด็กดำเนินการใน 5 ขั้นตอนของการเรียนรู้ อันได้แก่ Engage (มีส่วนร่วม) Explore (สำรวจ) Explain (อธิบาย) Elaborate (สาธยาย) และ Evaluate (ประเมิน)
  • มุ่งเน้นสิ่งที่เด็กจะได้รับการทดสอบ แม้ว่าครูปฐมวัย ไม่ควร “สอนเพื่อสอบ” (Teach to Test) แต่ก็ควรคำนึงสิ่งที่เด็กจะได้รับการทดสอบด้วย
  • สร้างความแตกต่าง (Differentiate) ในการสอน เพื่อสนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กทุกคน ไม่มีวิธีสอนเดียวที่เหมาะสำหรับเด็กทุกคน (One size fits all)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน