หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 142 : ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมของการศึกษากำลังเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีครูปฐมวัยจำนวนมากขึ้น ที่พยายามสร้างความแตกต่างในการสอนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้เรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • ใช้คู่หูในการอ่าน (Reading buddies) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กในระดับเดียวกัน สิ่งที่สำคัญก็คือเด็กมีโอกาสอ่านเอง โดยการแยกตัวออกจากครู
  • รวมกลุ่มเด็ก เพื่อการสอนบนพื้นฐานทักษะที่เขารู้และจำเป็นต่อการเรียนรู้
  • จัดหาวัสดุการสอนที่แตกต่างไปตามระดับของเด็ก
  • จัดการสอนให้เด็กแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ อาทิ เด็กที่มีปัญหาในการอ่าน (Struggling reader)
  • ใช้การสอนโดยเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) โดยที่เด็กเรียนรู้จากกันและกัน เด็กมักชอบช่วยเหลือเพื่อ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ก็กล่าวถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาเด็ก

ในการปิดช่องว่าง (หรืออุปสรรค) ความสำเร็จ ครูปฐมวัยยังสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ใช้ชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสอน - เมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เขาจะมีโอกาสสูงในการเรียนรู้สิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติได้ อันที่จริง ครูปฐมวัยมีเวลาจำกัดที่จะอยู่กับเด็ก ดังนั้น ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ต่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก ในขณะที่เด็กควรได้ทำกิจกรรมที่เขาสนใจและคุ้มค่า (Worthwhile) อย่าลืมว่า เด็กจำเป็นต้องได้รับโอกาสเล่นและปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ ด้วย
  • ทำงานร่วมกันครอบครัวของเด็ก - เพื่อช่วยให้ครอบครัวเข้าใจสิ่งที่ครูปฐมวัยสอนเด็ก และเหตุผลของการสอน ครูพึง (1) แสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวสนับสนุนและส่งเสริมที่บ้านในสิ่งที่ครูปฐมวัยสอนในชั้นเรียน (2) ส่งบทเรียนบางอย่างกลับบ้านไปพร้อมกับเด็ก ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กและสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันทำ เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการกระบวนการสอน-การเรียนของเด็ก อันเป็นการตอกย้ำความสำคัญเพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จในโรงเรียน และ (3) ส่งเอกสารที่กลับบ้านพร้อมเด็ก เพื่อให้พ่อแม่กรอก เวลาและบทเรียนที่เด็กอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน รวมทั้งบทเรียนที่พ่อแม่อยากให้ครูปฐมวัยช่วยเหลือเด็กในชั้นเรียน
  • บูรณาการเทคโนโลยีให้เข้ากับการสอน-การเรียน - เด็กมักจะสนุกสนานไปกับเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีมักจะสร้างความสนใจให้เด็กในการเรียนรู้สิ่งที่มาตรฐานกำหนดไว้

การปิดช่องว่าง (หรืออุปสรรค) ความสำเร็จ ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในวัฒนธรรมใด เชื้อชาติใด หรือสถานะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status : SES) ใด เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่เป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยพึงอุทิศเวลาให้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของเด็ก

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน