หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 143 : มาตรฐานกับเทคโนโลยี (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานกับเทคโนโลยี

ผู้ใดใช้เทคโนโลยีเป็นหนทางในการขยายความเชื่อมโยงระดับโลก (Global connection) ผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความก้าวหน้า ในขณะที่ผู้ใดไม่ใช้เทคโนโลยี ผู้นั้นมักลงเอยด้วยการเป็นแค่ผู้ชมการแสดงอยู่ข้างเวที บัดนี้ ได้ถึงเวลาของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) แล้ว จากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional) ไปสู่การสอนในในคริสต์ศตวรรษใหม่

นักเรียนรู้ (Learner) ของคริสต์ศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถประสานกัน (Collaborate) แก้ปัญหา (Problem-solving) คิดสร้างสรรค์ (Creativity) และคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ดังตัวอย่างจากโรงเรียนนอร์ธเวสต์ (Northwest School) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้นำนานาแนวความคิดดังกล่าวไปลงมือปฏิบัติแล้ว โดยเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย

ในด้านความคิดสร้างสรรค์ เด็กได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี “ข้ามเวทีพื้นฐาน” (Cross-platform) ในการสร้างนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น ในงานวิทยาศาสตร์ (Science Fair) ของฤดูใบไม้ผลิในปี พ.ศ. 2555 เด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนี้ เลือกนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อดิจิทัล แทนการแสดงบนกระดาน (Board) ที่มีมาแต่ดั้งเดิม

เด็กหลายคนใช้ป้ายประกาศเสมือน (Virtual poster) ในการผลิตเนื้อหา วีดิทัศน์ (Video) รูปภาพ (Image) และข้อมูลจากการค้นคว้า (Research) ทั้งหมดนี้ได้มาจากเครื่องไอแพด (iPad)

ในด้านการประสานกัน เทคโนโลยีได้สร้างโอกาสสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด อาทิ การประชุมทางไกล (Video conferencing) ผ่าน Skype การแบ่งปันแฟ้ม (File-sharing) ของ Dropbox และสื่อสังคม อาทิ Edmodo [Edmodo เป็นเครือข่ายสังคมที่เป็นเจ้าภาพ (Host) ของชั้นเรียน ในสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual environment)]

ครูปฐมวัยจัดตั้งชั้นเรียนเสมือนขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ โดยเด็กประถมศึกษาตอนต้น (1) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรนี้ (2) ทำข้อสอบ (Quiz) (3) มีส่วนร่วมในการเขียนบล็อก (Blog) หรืออภิปราย (Forum) (4) นำการบ้านขึ้นแสดงบนอินเทอร์เน็ต (Upload) และ (4) แสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจออนไลน์ (On-line poll)

การใช้ Skype ทำให้เด็กสามารถสื่อสารทางไกลโดยตรงกับทหารอเมริกันในอิรัก ได้เห็นสภาพจริง (Authentic perspective) ของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบ นอกจากนี้ เด็กยังสามารถร่วมกันนำเสนอเรื่องราวของวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) โดยใช้ข้อมูล รูปภาพ และวีดิทัศน์ที่ได้จากทหารในสมรภูมิอิรัก

เด็กที่ขัดสนทางการเงิน จนไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีที่บ้าน ก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่ติดตั้งไว้แล้วในชั้นเรียนได้ จึงทำให้เด็กได้รับทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในโลกกว้างนอกชั้นเรียนด้วย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน