หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 144 : มาตรฐานกับเทคโนโลยี (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานกับเทคโนโลยี

เด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ทักษะความคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ในการ (1) วางแผนและค้นคว้าหาข้อมูล (2) บริหารโครงงาน (Project) (3) แก้ปัญหา (Problem-solving) และ (4) ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสม เทคโนโลยีได้ช่วยหล่อหลอม (Foster) ทักษะเหล่านี้ผ่านผลิตภัณฑ์ (App) ต่างๆ อาทิ Showme

Showme เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดง “ผลิตภาพ” (Productivity) ของเด็ก โดยสามารถทำหมายเหตุประกอบ (Annotate) ด้วยเสียง (Audio) เพื่ออธิบายแนวความคิด (Concept) ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กใช้ผลิตภัณฑ์ในการสาธิตขั้นตอนของการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ผ่านวีดิทัศน์ (Video) ที่สามารถแบ่งปัน (Share) และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ Edmon

o การวางแผนที่สร้างความแตกต่าง (Differentiation) วิถีการเรียน (Learning style) และความเร็ว-ช้า (Pace) ในชั้นเรียน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูปฐมวัย ไอแพด (iPad) สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ ด้วยเครื่องมือ (Modality) หลากหลายของการเรียนรู้ อาทิ ประสาทสัมผัส (Tactile) การเคลื่อนไหว (Kinesthetic) การได้ยิน (Auditory) และการมองเห็น (Visual)

คลาร่า คาร์เต้อร์ (Clara Carter) ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า “การสนองตอบความต้องการหลากหลายในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งท้าทายความสามารถไม่น้อย แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ [จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี] มากมายสำหรับเด็กทุกระดับตามวิทยาการแบ่งหมวดหมู่ทางด้านดิจิตอล (Digital taxonomy)”

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีนำมาซึ่งข้อมูลเฉพาะและแท้จริง (Authentic) ที่เร็วทันเวลา ทำให้การออกแบบประเมินผลทำได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันการสอนและเป็นส่วนประกอบสำคัญของชั้นเรียน

เมื่อเด็กได้รับอิสรภาพในการสำรวจโลกดิจิตอล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีภัยคุกคาม (Non-threatening) เขาก็จะกำกับ (Take charge) การเรียนรู้ของตนเอง ครูปฐมวัยทำหน้าที่เพียงแนะนำทางเลือก ในขณะที่เด็กสร้างผลิตภัณฑ์ “เด็กเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมที่ท้าทายความสามารถ และโดยการค้นหาคำตอบได้เอง”

ครูบริเจ็ต ฮินเต้ (Brigette Hinte) กล่าวว่า “ไอแพด ได้เปิดประตูในชั้นเรียนของฉัน ซึ่งสร้างโอกาสมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” ดังนั้น ครูปฐมวัย ต้องสามารถสนองตอบความคาดหวังของ “ชาวดิจิตอล” (Digital native) เด็กคาดหวังการเชื่อมโยงไปทั่วโลกอย่างทันควัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรตลอดเวลา

ครูอลิสัน คอนเน็ล (Allison Connell) กล่าวว่า “เด็กมาร้องขอให้ฉันเพิ่มเวลาในชั้นเรียน เพื่อให้เขาทำงานด้วยเทคโนโลยี แทนที่จะถามว่า ‘ถึงเวลาหยุดพักหรือยัง?’ ทำให้ฉันประหลาดใจและตื่นเต้นมาก ต้องขอบคุณไอแพดจริงๆ”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน