หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 145 : ขั้นตอนลงมือปฏิบัติตามมาตรฐาน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนลงมือปฏิบัติตามมาตรฐาน

ในปัจจุบัน มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ได้รับการยอมรับและนำไปลงมือปฏิบัติ (Implement) ใน 46 รัฐ [จากจำนวน 50 รัฐ] ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

ความท้าทายเกิดขึ้นเสมอจากความคิดริเริ่ม (Initiative) ใหม่ๆ จึงเป็นภาระหนักสำหรับครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่นำ CCS ไปประยุกต์ใช้ โดยผ่าน 5 ขั้นตอน ซึ่ง CCS ได้แนะนำไว้ ดังนี้

  1. ทำความคุ้นเคยกับมาตรฐาน - ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดให้มีเวลาและสถานที่สำหรับครูปฐมวัยในการอ่าน แปรผล (Interpret) และปรึกษาหารือในเรื่องเอกสารทั้งหมดของ CCS ครูปฐมวัยต้องมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน (Colleague) ในการสอบถามและประยุกต์ใช้ CCS ในชั้นเรียน ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิผลจะทำความคุ้นเคยมากกว่าระดับชั้น (Grade) ที่สอนอยู่ กล่าวคือ รวมถึงระดับชั้นที่สูงและต่ำกว่าด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังให้เด็กรู้และปฏิบัติได้เมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น
  2. ตั้งจุดมุ่งหมายที่เป็นจริงได้ (Realistic) สำหรับโรงเรียน - ผู้บริหารโรงเรียนต้องตัดสินใจ หลังจากปรึกษาหารือกับครูปฐมวัย ถึงจุดมุ่งเน้นของขอบเขต CCS ในแต่ละปี เนื่องจากเนื้อหาของ CCS ครอบคลุมไปทั่ว ความพยายามที่จะทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน จะทำให้งานล้นมือสำหรับผู้บริหาร ครูปฐมวัย และเด็ก แล้วไม่สามารถปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างได้ประสิทธิผล
  3. สื่อสารความคาดหวังและจุดมุ่งหมายกับพ่อแม่ - โรงเรียนต้องประชุมกับพ่อแม่ของเด็ก ซึ่งต้องเข้าใจถึงผลกระทบต่อเด็ก จากการนำ CCS ไปลงมือปฏิบัติ การสื่อสารสิ่งที่คาดหวังจากเด็ก จะทำให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการศึกษาของลูกอย่างกระตือรืนร้น
  4. ครูปฐมวัยร่วมมือกับครูอื่นๆ และผู้บริหารโรงเรียน - CCS สนับสนุนครูปฐมวัยในการวางแผนและลงมือปฏิบัติ เป็นหน่วยงาน (Unit) [แทนที่ต่างคนต่างบรรจุเข้าไปในหลักสูตรที่ตนสอน] ความร่วมมือระหว่างบรรดาครูปฐมวัยด้วยกัน ภายในหน่วยงาน จะให้ผลลัพธ์ของการสอนที่ได้ประสิทธิผลที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความสอดคล้อง (Consistency) ในนานาระดับชั้น เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กทุกคนได้รับเนื้อหา (Content) และทักษะเดียวกัน
  5. สร้างระบบและการบริหารจัดการการประเมินผลที่ได้ประสิทธิผล - CCS ได้สร้างความต่อเนื่อง (Continuum) ของการเรียนรู้ตลอดทุกระดับชั้น แต่ในทางปฏิบัติ มิใช่ทุกทักษะจะได้รับการสอนจนช่ำชอง (Mastery) การประเมินผลจึงควรสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายที่มาตรฐานกำหนดไว้ ครูปฐมวัยควรวิเคราะห์การประเมินผล และหารือการปรับเปลี่ยน (Adjustment) ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เมื่อครูปฐมวัยร่วมมือกันประเมินผลงานของเด็ก ก็จะเห็นผลลัพธ์ในหลากหลายมิติ ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างได้ประสิทธิผล

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน