หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 146 : ตำราเรียนตามหลักสูตร (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตำราเรียนตามหลักสูตร

เมื่อครูปฐมวัยตั้งคำถามว่า “ฉันควรสอนอะไร?” เขามักจะอ้างมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) เป็นคำตอบ แต่ครูที่ดีจะสอนมากกว่านั้น โดยจะสอนแก่นสำคัญของความรู้และทักษะที่กำหนดทิศทางของหลักสูตร ครูปฐมวัยยังต้องสอนเด็กแต่ละคน [ที่แตกต่างกัน] โดยวางแผนสนองตอบความต้องการ และตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สอนและวิธีการสอน

ดังนั้น CCS จึงเป็นเพียงพื้นฐาน (Baseline) ของความคาดหวังในเรื่องการสอน-การเรียน โดยที่มาตรฐานนี้ทำให้ครูปฐมวัยได้กรอบการทำงาน (Framework) บนพื้นฐานของพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย กล่าวคือสิ่งที่ควรสอนเด็กและวิธีการสอน เป็นไปตามเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และวิชาการ (Academic)

คำถามหนึ่งที่มักคาใจครูปฐมวัยในเรื่องมาตรฐานแกนร่วม ก็คือ “ฉันจะสอน CCS อย่างไร?” และ “มีเครื่องทุ่นแรงไหม?” อันที่จริง การสอน CCS ต้องอาศัย “เครื่องทุ่นแรง” ที่เหมาะสม อาทิ เนื้อหาในหนังสือที่ใช้ประกอบการสอน เกณฑ์บรรทัดฐาน (Criteria) ในการพัฒนาหลักสูตร และการเข้าถึงสำนักพิมพ์ผ่านเว็บไซต์

ในระดับปฐมวัย มาตรฐานมักมุ่งเน้นไปที่ตำราเรียน (Text) สำหรับการอ่าน การสร้างความรู้ที่สอดคล้องกัน (Coherent) ภายในและระหว่างระดับชั้น (Grade) การลงลึก (In-depth) ถึงการพัฒนาคำศัพท์ (Vocabulary) และการกำหนดให้เด็กได้อ่านตำราเรียนที่ซับซ้อนพอควร ผ่านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

CCS มีแนวทางเฉพาะในเรื่องรากฐาน (Foundation) ของการอ่าน พร้อมด้วยตำราเรียนของหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) เมื่อจบประถมศึกษาตอนต้น ตำราเรียนดังกล่าวต้องตอกย้ำบทเรียนสำคัญในเรื่องแนวความคิด (Concept) ของหลักการเรียงตามตัวอักษร (Alphabetic) และแบบแผนปฏิบัติ (Convention) ในภาษา

เด็กมาโรงเรียนในความพร้อม [หรือไม่พร้อม] ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ตำราเรียนของหลักสูตรจึงต้องสามารถสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของเด็ก ตำราเรียนดังกล่าว ควรสร้างโอกาสมากมาย (Ample) ในการอ่านซ้ำทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน พร้อมด้วยความหลากหลายตามระดับชั้น

ตำราเรียนที่ปรับ (Align) ตามมาตรฐาน ควรสอดคล้องกับวิธีการสอนอย่างระบบ (Systematic) และสนับสนุนในเชิงวิเคราะห์ (Diagnostic) ในแนวความคิดเรื่องตัวพิมพ์ (Print) การรับรู้ในเรื่องออกเสียง (Phonological awareness) การอ่านและสะกด (Phonics) การพัฒนาคำศัพท์ และความคล่องแคล่วในการพูด

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน