หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 147 : ตำราเรียนตามหลักสูตร (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตำราเรียนตามหลักสูตร

เด็กเข้าโรงเรียนด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันในความรู้ของคำศัพท์ ดังนั้น ตำราเรียนของหลักสูตร จึงต้องช่วยลดช่องว่างดังกล่าวอย่างมีระบบ โดยประเมินโอกาสที่วัดผลอย่างแท้จริงในเรื่องความคืบหน้าของรากฐานการอ่าน กิจกรรมที่ใช้ในการประเมินก็พึงบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงมาตรฐานที่มุ่งเน้น ส่วนตำราเรียนก็ควรง่ายต่อการนำไปใช้ รวมทั้งมีระบบการบันทึกและการติดตามผล

ตำราเรียนสำหรับแต่ละระดับ ควรปรับให้สอดคล้องกับความซับซ้อน (Complexity) ของข้อกำหนด (Requirement) ในมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของวัยเด็ก ในการพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิต เด็กทุกคน (รวมทั้งผู้ล้าหลังเพื่อน) ควรได้รับโอกาสในการอ่านตำราเรียนที่ซับซ้อนไปตามวัย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเดี่ยว อ่านดังๆ (Read-aloud) หรือผ่านกิจกรรมการอ่านเป็นกลุ่ม

CCS กำหนดว่าการเลือกตำราเรียนที่มีคุณภาพสูง เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและครูปฐมวัยใช้เวลาร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์ ในหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น CCS กำหนดมาตรฐาน (Calibrate) ให้ตำราเรียนสะท้อนถึงส่วนผสม 50% ของเนื้อหาเป็นข้อมูล (Information) และอีก 50% เป็นลักษณะเล่าเรื่อง (Narrative)

ตำราเรียนจะเพิ่มโอกาสการอ่านตามลำพัง (Independent reading) หากสามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก เพราะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงในการอ่าน ตำราเรียนเหล่านี้ทำให้แน่ใจว่าเด็กมีโอกาสอ่านทุกๆ วัน และสามารถเขียนเกี่ยวกับตำราเรียนที่เขาเลือกเองระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ที่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ตำราเรียนเป็นเพียง “เครื่องทุ่นแรง” เท่านั้น ครูปฐมวัยที่ใช้ CCS ในชั้นเรียน จะสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงของเด็กได้ โดยต้องปฏิบัติดังนี้

  • เข้าถึงและรู้จักเด็กและครอบครัว เป็นอย่างดี
  • มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับเด็กทุกคนในเชิงบวก โดยเฉพาะเด็กที่ขี้อายหรือมีปัญหา
  • สร้างความคาดหวังสูงจากเด็กแต่ละคน และสื่อสารด้วยข้อความที่แสดงความปราถนาให้เด็กแต่ละคนประสบความสำเร็จ
  • สร้างชุมชนในชั้นเรียน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับเด็กทุกคน และให้เด็กช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น การพบปะกันในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน เป็นวิธีช่วยให้เด็กได้แบ่งปันความสนุกสนาน (หรือแม้แต่ความกังวล) เพื่อให้เด็กเข้าถึงซึ่งกันและกันด้วยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, July 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน