หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 148 : การวางแผนบทเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การวางแผนบทเรียน

ลิน คาริเอ้อร์ (Lynn Carrier) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมศึกษากั๊ลฟ์สตรีม (Gulfstream Elementary School) ในเมือง Miami รัฐฟลอริดา ซึ่งได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐฟลอริดา กล่าวว่า “เมื่อฉันเริ่มวางแผนบทเรียน ฉันมักจะเตือนตัวเองว่า เราไม่สามารถควบคุมลม (มาตรฐาน) ได้แต่เราสามารถปรับใบเรือ (แผนบทเรียน) ได้” ซึ่งเธอได้แนะแนวทางไว้ในการสอนไว้ 6 ขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน (Lesson plan) ดังนี้

ศึกษาให้คุ้นเคยกับมาตรฐาน - วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน จะระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือครูปฐมวัย มาตรฐานจะครอบคลุมประเภทต่างๆ ในแนวกว้าง และไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกระดับชิ้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น “อ่านให้ได้ความหมาย” (Read for meaning) และ “ใช้บริบทบอกเป็นนัย” (Use context clues) สามารถประยุกต์ใช้ได้กับนานาระดับชั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลง มักเป็นระดับของการนำเสนอ

ผนวกสิ่งที่จะประเมินผลให้เข้ากับแผนบทเรียน - ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบความเหมือน (Comparison) และความแตกต่าง (Contrast) คำศัพท์ ใจความสำคัญ รายละเอียด รูปแบบหลากหลายของสารสนเทศ (Information) เหตุและผล (Cause and effect) และส่วนประกอบ 5 อย่างของการอ่านออก-เขียนได้ อันได้แก่ การรับรู้ในเรื่องการออกเสียง (Phonological awareness) การอ่านและสะกด (Phonics) ประมวลคำศัทพ์ (Vocabulary) ความเข้าใจ (Comprehension) และความคล่องแคล่ว (Fluency)

วางแผนล่วงหน้ารายสัปดาห์ - จะได้ประโยชน์ในเรื่อง (1) การมองเห็นความสอดคล้อง [หรือไม่สอดคล้อง] ระหว่างมาตรฐานกับการสอนในทางปฏิบัติ (2) แบ่งปันความคิดกับเพื่อนร่วมงาน ขอคำแนะนำ และเปลี่ยนแปลงบทเรียนตามความเหมาะสม และ (3) มีเวลามากขึ้นในการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็น

ประชุมวางแผนบทเรียนและประสานงาน (Coordinate)กับครูอื่นๆ ในระดับชั้นเดียวกัน - ด้วยการสำรวจข้อมูล แล้ววางแผนร่วมกัน ก่อนนำเสนอในที่ประชุม อาจร่วมกันคัดสรรตำราให้สอดคล้องกับหลักสูตรจากผู้ประพันธ์เดียวหรืออนุกรมชุดอ่าน (Reading series) เดียวกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความต่อเนื่องของเด็กเมื่อเลื่อนชั้นขึ้นไป

สร้างและประหยัดกรอบการทำงาน (Framework) สำหรับบทเรียน - เนื่องจากบางส่วนของบทเรียน จะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในบางสัปดาห์ ดังนั้นการใช้กรอบการทำงานเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า โดยเฉพาะเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ เราสามารถ “ตัดแล้วแปะ” (Cut and paste) จากสัปดาห์หนึ่งไปยังอีกสัปดาห์หนึ่ง รวมทั้งการแก้ไข (Edit) โดยเพิ่มเติมหรือลบออก ได้ง่ายและรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างในการสอน - หลังจากเข้าใจกรอบการทำงานของการวางแผนบทเรียนแล้ว ครูปฐมวัยก็พร้อมที่จะ “ปรับใบเรือ” เพื่อสร้างความแตกต่างในการสอน ในกรณีชั้นเรียนคละ (Inclusive) โดยเฉพาะที่มีเด็กจำนวนมาก ซึ่งมีต้องการความพิเศษ ครูปฐมวัยต้องปรับวิธีการนำเสนอไปตามความต้องการของเด็กแต่ละคน แทนที่จะคาดหวังให้เด็กทุกคน ปรับตามวิธีการนำเสนอของครูปฐมวัย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, August 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน