หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 15 : เทคโนโลยีในชั้นเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โจดี้ คอนราด (Jodi Conrad) ซึ่งเป็นครูประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนประถมศึกษาอับบราฮัม ลิงคอล์น (Abraham Lincoln Elementary School) ในเมือง Glen Ellyn รัฐอิลลินอยส์ ได้เขียนเรื่องราวไว้ดังนี้

ความตั้งใจดั้งเดิมของเธอในการใช้ ทวิตเตอร์ (Twitter) ในชั้นเรียนก็คือ การสร้างความเชื่อมโยงในการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับบ้านในเวลาจริง (Real time) เมื่อเด็กนักเรียนกลับถึงบ้าน มักได้คำถามจากพ่อแม่ว่า “วันนี้ ลูกเรียนอะไรที่โรงเรียน?” แม้จะเรียนอะไรมากมายที่โรงเรียน แต่คำตอบของลูกมักจะเป็น “ไม่มีอะไรมากครับ” หรือ “หนูไม่รู้ค่ะ” เธอจึงต้องการให้พ่อแม่ สามารถสนทนากับลูกทันทีที่ลูกเดินออกจากโรงเรียน

เมื่อเธอเริ่มใช้ ทวิตเตอร์ เธอเริ่มตระหนักถึงผลประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสังคม (Social media) ที่ทรงพลังอย่างกว้างไกล (Far-reaching) เกินกว่าที่เธอคาดคิดไว้แต่ดั้งเดิม เธอมิได้คาดหวังผลพลอยได้อื่นๆ อาทิ การพบปะหลังเลิกเรียน โดยเพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) ระหว่างนักเรียนกับชุมชน การส่งเสริมให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น (Reflection) และการได้ข้อมูลที่ประเมินการสอน อันเป็นแนวทางแก้ไขในอนาคต

เธอพบว่า การใช้ ทวิตเตอร์ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้ทักษะในการเขียน โดยที่เด็กเรียนรู้วิธีการสรุป และการเขียนอย่างเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริง (Authentic purpose) และสำหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เด็กยังเรียนรู้แบบแผน (Convention) ของบริบท (Context) รวมทั้งไวยากรณ์ การสะกด ทักษะการพิมพ์ดีด (Keyboard) และกระบวนการเขียน

นอกจากนี้ ชั้นเรียนของเธอยังได้เชื่อมโยงกับชั้นเรียนอื่นๆ ทั้งในโรงเรียน และโรงเรียนอื่นๆ ในเขตเดียวกัน และทั่วประเทศ นับเป็นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในคริสต์ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเป็นพลเมืองยุคดิจิทอล (Digital citizenship) และรู้จักใช้เทคโนโลยี ในการร่วมมือและสื่อสารกับผู้อื่นในสังคมโลก (Global society) ใบเดียวกัน

การใช้ ทวิตเตอร์ ในชั้นเรียน เป็นประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนของเธอ และตัวเธอเอง ทวิตเตอร์ ได้ทำให้เด็กนักเรียนของเธอมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และทำให้เด็กนักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ สรุปส่วนสำคัญที่สุดของวัน และแบ่งปัน (Share) การเรียนรู้กับผู้อื่นที่มีตัวตนจริง (Real audience)

“เด็กนักเรียนของฉันใช้ ทวิตเตอร์ เพื่อแบ่งปันการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านและการเขียนหนังสือ โดยเพิ่มบทสนทนา (Dialogue) ของตัวละคร (Character)ในหนังสือ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตัวละครนั้นพูดอะไร? และพูดอย่างไร? ในการแบ่งปันการเรียนรู้ในเรื่องยุทธวิธีการอ่าน (Reading strategy) เด็กนักเรียนได้ส่งข้อความ ที่สร้างความประหลาดใจให้ฉันเป็นอย่างมาก”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Twitter - http://en.wikipedia.org/wiki/Twiter (2013, September 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul