หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 150 : ข้อถกเถียงในเรื่องมาตรฐาน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข้อถกเถียงในเรื่องมาตรฐาน

ผู้วิพากษ์วิจารณ์ (Critics) การศึกษาบนพื้นฐานของมาตรฐาน (Standard-based) โต้แย้งว่า มาตรฐานมุ่งเน้นความสำเร็จทางวิชาการ (Academic) มากเกินไป ในส่วนอื่นๆ ของหลักสูตร (อาทิ พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์) มักถูกละเลยไป ครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง ควรสอนเด็กในองค์รวม (Whole child) ซึ่งรวมถึงพัฒนการทางด้านอื่นๆ ด้วย

พัฒนการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และการรับรู้ (Cognitive) เป็นรากฐาน (Foundation) ของการศึกษาในเด็กปฐมวัย ตัวอย่างเช่น ครูอนุบาล แคเร็น รี้ด (Karen Reid) ซึ่งได้รับการรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ณ โรงเรียนประถมศึกษา มอริส โกร๊ฟ (Morris Grove Elementary School) ในรัฐนอร์ธ แคโคไลน่า กล่าวว่า

“ข้อมูลจากการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแนะแนวทางการสอน และบันทึกความก้าวหน้า แต่การศึกษาเด็กในองค์รวม มักเริ่มต้นกระบวนการช่วยให้เด็ก เห็นคุณค่าของตนเอง และศักยภาพของการสร้างคุณประโยชน์ (Contribution) ของการเป็นพลเมืองที่รอบรู้ (Well-rounded) และมีผลิตภาพ (Productivity) สูง เด็กพึงต้องรับรู้ว่าเราห่วงใยและให้คุณค่าเขามาก”

ผู้คัดค้านมาตรฐาน กล่าวเสริมว่า มาตรฐานส่งเสริมวิธีการแต่ดั้งเดิมของการ “กลับสู่พื้นฐาน” (Back-to-basics) ในเด็กปฐมวัย แต่ต้องแลกกับการสอน-การเรียนบนพื้นฐานของการเล่น (Play-based) และการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child- centered) โดยหลักการแล้ว การเล่นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเลย

แต่ในทางปฏิบัติ ครูปฐมวัยสามารถช่วยเด็กให้บรรลุมาตรฐานได้ โดยการออกแบบนานากิจกรรมของการเล่น ผ่านการสอนและการวางแผนอย่างมีเป้าหมาย (Intentional) และผ่านการสอนโดยตรงในเรื่องทักษะที่จำเป็น เพื่อปะติดปะต่อบล็อก (Building blocks) ของเด็กในองค์รวม เด็กเป็นศูนย์กลาง และการเล่นของเด็ก ให้เป็นการศึกษาของเด็กปฐมวัย

หลายคนเชื่อมั่นว่า มาตรฐานทำให้หลักสูตรแคบลง และบังคับให้ครู “สอนเพื่อสอบ” (Teach-to-test) ในบางโปรแกรมและชั้นเรียน มาตรฐานได้กลายเป็นหลักสูตร เพื่อเด็กจะได้สอบผ่าน “สมรรถนะ” (Proficiency) ของรัฐได้ง่าย แม้ประเด็นนี้จะเป็นความจริง แต่ก็ไม่มีเหตุผลว่า ทำไมมาตรฐานจึงควรทำให้หลักสูตรแคบลง ครูปฐมวัยที่ประสิทธิผล มักสามารถสอนให้เด็กมีความรู้และทักษะบนพื้นฐานของความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และความต้องการของเด็ก

ผู้สนับสนุนมาตรฐาน โต้แย้งว่า มาตรฐานอาจนำไปสู่การตอกย้ำมากเกินไปของการประเมินผลและการทดสอบ แต่ทั้งสองปัจจัยก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบ (Verify) ว่าเด็กได้เรียนรู้หรือไม่ อันที่จริงแล้ว การผนวกมาตรฐาน การสอน และการประเมินผล เข้าด้วยกัน จะก่อให้เกิดกระบวนการที่ช่วยทำให้แน่ใจว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, August 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน