หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 153 : มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพ

มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ได้รับการออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กทุกคนสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือออกไปประกอบสัมมาอาชีพ ในระดับปฐมวัย เนื้อหาและทักษะจะมุ่งเน้นศิลปการใช้ภาษา (Language arts) และคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการทำให้แน่ใจว่า เด็กจะประสบความสำเร็จ

CCS อาจนำเสนอเอกสารที่วิเคราะห์ (Delineate) ผลลัพธ์สำหรับเด็กแต่ละระดับชั้น แต่หนทางไปสู่การบรรลุมาตรฐานดังกล่าว เป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียน ครูปฐมวัยจึงอาจได้รับแรงกดดัน (Pressure) จากการนำนานาความคิด (Idea) และยุทธวิธี (Strategy) ที่ใหม่และแตกต่างไปลงมือปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ในความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ขัดข้องใจ (Frustrating) และใช้เวลามาก อาจทำให้ครูปฐมวัยท้อแท้ได้ อย่างไรก็ตาม CCS ได้สร้างความสำเร็จทางวิชาการระดับชาติสำหรับเด็กทุกคน แต่ครูปฐมวัยจะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน เมื่อนำ CCS ไปลงมือปฏิบัติ

การเคลื่อนไหว (Movement) เรื่องมาตรฐาน ได้สร้างคุณประโยชน์ (Contribution) แก่วงการวิชาชีพ (Profession) ปฐมวัย (ครูและเด็ก) โดยได้ “ขัดเกลา” (Sharpen) จุดมุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเล็กควรรู้และปฏิบัติได้ ผลลัพธ์ก็คือ นักวิชาชีพปฐมวัย ลงความเห็นว่า เด็กเล็กมีความสามารถมากกว่าที่รับรู้กัน และสมควรได้รับการยกย่อง

นักวิชาชีพปฐมวัย ค้นพบใหม่ (Re-discover) ว่า เด็กที่เขาสอนอยูในกระบวนการของการค้นหาตนเอง และครูเองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพนี้มากกว่าแต่ก่อน และการพัฒนาดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีการสอนด้วยมาตรฐาน ด้วยวิธีการนี้ มาตรฐานได้ “เติมพลังใหม่” (Re-energize) ให้วิชาชีพครูปฐมวัย อย่างแท้จริง

แต่มาตรฐานเอง ไม่สามารถแปลงให้เป็นรูปธรรมเองได้ โดยปราศจากครูปฐมวัยที่ต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้ วางแผนและทำงานเกี่ยวกับมาตรฐาน และการนำไปปฏิบัติ (Implementation) ในการวางแผน มักจะเป็นไปในแนวราบ (Horizontal) ซึ่งเป็นการร่วมทำงานกับเพื่อนครู (Colleague) ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

แต่ก็อาจเป็นไปในแนวดิ่ง (Vertical) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับเพื่อนครูที่อยู่ระดับสูงหรือต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ครูประถมศึกษาปีที่ 1 ทำงานร่วมกับครูอนุบาล และครูประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้นั้นเชื่อมกันข้ามระดับ โดยปราศจากรอยตะเข็บ (Seamless) และต้องคำนึงถึงการปปรับปรุง CCS ซึ่งคาดว่าจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา

สำหรับในประเทศไทย ผู้กำหนดมาตรฐานการศึกษาคือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, August 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน