หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 154 : มาตรฐานคุณภพการศึกษาไทย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานคุณภพการศึกษาไทย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (Office for National Education Standard and Quality Assessment : ONESQA) เป็นองค์การมหาชนที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6

พ.ร.บ. ดังกล่าวกำหนดให้มี สมศ. เพื่อทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลจัดการการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้งนี้ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งใน ทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ในการจัดให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการให้เป็นระบบครบวงจร โดยมีการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อการวางแผนและการดำเนินงานในระยะต่อไป ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินคุณภาพภายนอก ให้ได้ประสิทธิผลนั้น ต้องมาจากหน่วยงานที่เป็นกลาง เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบอย่างแท้จริง รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติ ถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในชั้นเรียนต้องมีการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยรัฐได้มอบหมายให้กระทรวง ทบวงกรมต้นสังกัด และสถานศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก้ผู้เรียน และผู้ปกครอง ส่วนผู้รับบริการทางอ้อม คือสถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม

รัฐจำเป็นต้องตรวจสอบประเมินผลว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐและสนองความต้องการ ของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพียงใด โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จำเป็นต้องเป็นองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง แต่มิใช่หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

การที่ สมศ. ไม่ต้องขึ้นกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ทำให้มีการทำงานมีความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจากแรงกดดันที่จะทำให้ผลการประเมินภายนอก เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง อันจะก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) อย่างแท้จริง

การที่ สมศ. ทำงานอย่างมีอิสระและมีอำนาจตัดสินใจได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ให้ลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่า การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่นั้นได้ให้สิ่งที่ผู้เรียน สังคมและรัฐต้องการด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงใด

แหล่งข้อมูล

  1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา - http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/onesqa/index.php?SystemMenuID=1&Key= [2014, August 14].
  2. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา - http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/printing/index.php [2014, August 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน