หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 156 : มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย

ในมิติของครูประถมฯ ปัจจัยในการประเมินคุณภาพที่พึงได้รับการพิจารณาได้แก่ . . .

  1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งดีงาม จากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร อาทิ กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ หรือนันทนาการ
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึงการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ (อาทิ การเชื่อฟังคำสั่งสอน การช่วยทำความสะอาดบ้าน และการไหว้พ่อแม่ ก่อนไป-กลับจากโรงเรียน) การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (อาทิ ความสุภาพนอบน้อม โอบอ้อมอารี และมุ่งมานะในการเรียน) และเป็นคนดีของสังคม (อาทิ ช่วยเหลือผู้อื่นที่อายุน้อยกว่า ช่วยดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว)
  3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง ผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน การฟังและ การเขียน (อาทิ ข่าวสาร ข้อมูล และความรู้) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากสิ่งตีพิมพ์) และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงร่วมกับผู้อื่น (ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น) ทั้งในและ นอกสถานศึกษา
  4. ผู้เรียนคิดเป็นและทำเป็น หมายถึง ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างรอบคอบ อันนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสังคม (อาทิ การทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น)
  5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การดำเนินการให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย
  6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียน-การสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แล้วจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และการจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ ส่วนครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูตามที่คุรุสภากำหนด

แหล่งข้อมูล

  1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา - http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/onesqa/index.php?SystemMenuID=1&Key= [2014, August 21].
  2. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา - http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/printing/index.php [2014, August 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน