หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 158 : ประเมินผล สำคัญไฉน?

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเมินผลสำคัญไฉน

การประเมินผล (Assessment) เด็กมีความสำคัญมากสำหรับครูปฐมวัย เพราะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนใหญ่ของครูปฐมวัยในเรื่องเด็กที่เขาสอนและดูแลอยู่ทุกวี่วัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสอน การตัดสินใจบางเรื่องอาจมีผลกระทบน้อย และไม่มีผลที่ตามมา (Inconsequential) แต่บางเรื่องก็อาจมีผลกระทบมากต่อชีวิตของเด็ก

การตัดสินใจของครูปฐมวัย ในเรื่องการประเมินผล ในภาพรวมจะกำหนดทิศทาง(Direct) และเปลี่ยนแปลง (Alter) ผลลัพธ์ (Outcomes) ของการเรียนรู้ของเด็ก นานามิติของจุดประสงค์ (Purpose) และวิธีการ (Procedure) ประเมินผล ดังต่อไปนี้ สามารถเพิ่มประสิทธิการสอนของครูปฐมวัย และการเรียนของเด็กได้

ในมิติเด็ก - ค้นหาสิ่งที่เด็กเรียนรู้

 • ค้นหาความจำเป็นพิเศษ (Special need) ของเด็ก
 • กำหนดตำแหน่ง (Placement) ที่เหมาะสมกับเด็ก
 • เลือกหลักสูตรที่สนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคน
 • แนะนำเด็ก (และครอบครัวถ้าเหมาะสม) ในเรื่องบริการเพิ่มเติมจากโปรแกรม

ในมิติครอบครัว

 • สื่อสารให้พ่อแม่ทราบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก
 • เชื่อมโยงกิจกรรมของโรงเรียนให้สัมพันธ์กับกิจกรรมและประสบการณ์ที่บ้าน

ในมิติโปรแกรม

 • ตัดสินใจในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม) กับเด็ก
 • สรุปผลว่าโปรแกรมและบริการที่เด็กได้รับมีประโยชน์ หรือเหมาะสมเพียงใด

ในมิติครูปฐมวัย

 • แยกแยะทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และความจำเป็น (Need) ของเด็ก
 • จัดทำบทเรียนและแผนกิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์
 • จัดแจง (Arrange) ชั้นเรียนใหม่ เลือกวัสดุการเรียน-การสอนที่เหมาะสม
 • ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการนำกิจกรรมการเรียนไปลงมือปฏบัติ
 • รายงานให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับสถานะ (Status) ของพัฒนาการเด็ก

ในมิติสาธารณชน

 • แจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของเด็ก
 • ให้ข้อมูล [แก่ชุมชน] เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทั้งโรงเรียน
 • กำหนดพื้นฐานสำหรับนโยบายสาธารณะ [ระดับชาติ] อาทิ ผ่านกฎหมาย

การประเมินผลมีบทบาทอันทรงพลัง (Powerful) ในการสอนของครูปฐมวัยและการเรียนของเด็ก ดังนั้น การผนวก 5 มิติของจุดประสงค์ และวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เข้ากับแผนการสอนของครูปฐมวัย จึงเป็นส่วนประกอบ (Integral) ที่สำคัญยิ่ง

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Early Childhood Assessment for Children from Birth to Age 8 (Grade 3) - http://www.pakeys.org/docs/EarlyChildhoodAssessment.pdf [2014, August 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน