หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 159 : หลักการการประเมินผล

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักการการประเมินผล

การประเมินผล (Assessment) ของครูปฐมวัยที่ได้ประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยหลักการ (Principle) ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง ทั้งในระดับนโยบาย (Policy) และการปฏิบัติ (Practice) กล่าวคือ การประเมินผลควรจะ . . .

  • เป็นเรื่องของผลประโยชน์เด็ก - การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับเด็ก เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และสร้างความเครียดให้ครูปฐมวัยได้ แต่การประเมินผลต้องมีผลประโยชน์ที่ชัดเจน ในการให้บริการทางตรง (Direct service) แก่เด็ก หรือในการปรับปรุงคุณภาพของโปรแกรมการศึกษา
  • มีจุดประสงค์เฉพาะที่เชื่อถือได้ สมเหตุผล และยุติธรรม - การประเมินผลที่ได้รับการออกแบบเพื่อจุดประสงค์หนึ่ง อาจไม่เหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อื่น ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต คือการใช้แบบทดสอบที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กที่รับการทดสอบ
  • ได้รับการออกแบบตามความเข้าใจที่ว่า ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความสมเหตุผล (Validity) ของการประเมินผล เพิ่มขึ้นตามอายุของเด็ก - ในการประเมินผลเด็กยิ่งอายุน้อย ยิ่งเก็บข้อมูลได้ยากขึ้น ในมิติของความเชื่อได้และความสมเหตุผล ในทำนองเดียวกัน การประเมินการรับรู้ (Cognitive) ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ก็ทำได้ยากขึ้นในมิติของความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น อาจต้องชะลอการทดสอบบางอย่างจนกว่าเด็กจะมีอายุมากขึ้น แต่ถ้าจำเป็นต้องประเมินผล ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง
  • เหมาะสมตามวัยทั้งในรูปแบบของเนื้อหาและวิธีการเก็บข้อมูล - การประเมินผลเด็กอายุน้อย ควรครอบคลุมพัฒนาการการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (Motor) พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ วิธีการ (Approach) ของการเรียนรู้และภาษา ตลอดจนการรับรู้ในเรื่องความรู้ทั่วไป ส่วนวิธีการ (Method) ประเมินผลควรจะรับรู้ว่า เด็กจำเป็นต้องคุ้นเคยกับบริบท (Context) จึงจะแสดงออก (Demonstrate) ซึ่งความสามารถของเด็กเอง และอาจเป็นการยากที่จะให้เด็กเล็กแสดงให้เห็นว่า เขาได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน หากต้องให้เขาขีดเขียนด้วยดินสอบนกระดาษ (Paper-and-pencil)
  • เหมาะสมกับภาษา โดยรับรู้กันว่า การประเมินผลในบางส่วน เป็นการวัดผลของภาษา - ไม่ว่าการประเมินผลมีขึ้นเพื่อวัดทักษะการอ่าน ความรู้เรื่องชื่อของสี หรือศักยภาพของการเรียนรู้ ผลลัพธ์ (Result) ของการประเมินผล มักรวม (Confound) ถึงการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว (Proficiency) [หรือไม่คล่องแคล่ว] โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาที่ 1 กับภาษาที่ 2 ของเด็ก ซึ่งต้องระมัดระวังในเรื่องวิธีการ และการแปรผล (Interpretation) ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
  • สามารถอาศัยพ่อแม่เป็นแหล่งข้อมูล - เนื่องจากความเป็นไปได้ (Feasibility) ของการวัดผลด้วยวิธีตรง (Direct method) ในเด็กเล็ก การประเมินผลควรมาจากหลากหลาย (Multiple) แหล่งของประจักษ์หลักฐาน (Evidence) โดยเฉพาะรายงานจากพ่อมแม่ และครูท่านอื่นๆ ผลของการประเมินควรแบ่งปัน (Share) กับพ่อแม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่มีส่วนร่วมในการศึกษาของลูก

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early Childhood Assessment for Children from Birth to Age 8 (Grade 3) - http://www.pakeys.org/docs/EarlyChildhoodAssessment.pdf [2014, August 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน