หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 160 : การประเมินผลตามพัฒนาการเด็ก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลตามพัฒนาการเด็ก

ครูปฐมวัยประยุกต์ใช้กรอบการทำงาน (Framework) ในทางปฏิบัติตามพัฒนาการของเด็ก โดยพิจารณาภูมิหลัง (Background) ของข้อมูลในเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินผล และแนวทาง (Guideline) ของสมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็กแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children : NAEYC)

การประเมินผลตามพัฒนาการเด็กในทางปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครูปฐมวัย เนื่องจากเด็กพัฒนาและเรียนรู้ในวิถีทางที่ “ปลูกฝัง” (Embed) อยู่ภายในบริบทเฉพาะของวัฒนธรรมและภาษา ครูปฐมวัยต้องพิจารณานานาปัจจัย อาทิ อายุและพัฒนาการของเด็ก

นอกจากนี้ ครูปฐมวัยยังต้องพิจารณาถึงความสามารถ (หรือไม่สามารถ) ของเด็กในการใช้ภาษา และขั้นตอน (Stage) ของพัฒนาการด้านภาษาที่เขาพูดที่บ้าน [หากเป็นคนละภาษากับที่เขาเรียนในโรงเรียน] การประเมินตามพัฒนาการเด็ก ได้แก่ . .

 • การสังเกต (Observation) “ตามสภาพจริง” (Authentic) ที่ดำเนินการต่อเนื่อง และการประเมินอย่างมีจุดประสงค์ รวมทั้งการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่พบเห็นอยู่ทุกวี่วัน
 • การใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอน
 • การใช้หลักสูตรเป็นพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ของเด็กในบริบทของกิจกรรมประจำวัน
 • ความเหมาะสมต่อสถานะของพัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กเล็ก
 • การสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยให้เด็กมีโอกาสแสดงออก (Demonstrate) ซึ่ง “สมรรถนะ” (Competence) ในวิถีทางที่แตกต่างกัน

ในทางปฏิบัติ การประเมินผลพึงได้เกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ดังต่อไปนี้

 • ครอบคลุมถึงทุกอาณาบริบท (Domain) - กายภาพ สังคม และวิชาการ อย่าลืมว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) และพฤติกรรม มีบทบาทสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ทางการศึกษา
 • วัดผลในเรื่องทักษะ มาตรการการเรียนรู้ และวิถีการเรียนรู้ (Learning style) ของพัฒนาการที่เหมาะสม
 • ดำเนินการ (Conduct) ในสถานการณ์ตามธรรมชาติอย่างแท้จริง
 • สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum) และการวางแผนโปรแกรม
 • แนะแนววิธีการออกแบบหลักสูตรที่ยึด “เด็กเป็นศูนย์กลาง” (Child Center)
 • ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องประสบการณ์ของเด็ก
 • เกี่ยวข้องกับพ่อแม่และครอบครัว โดยให้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและในทีมครูผู้สอน
 • ช่วยดัดแปลงสภาพแวดล้อมในทางปฏิบัติที่เอื่ออำนวยต่อการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก
 • ช่วยครูปฐมวัยแยกแยะเด็กที่ต้องมีการแก้ไข (Intervention) เป็นพิเศษ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Early Childhood Assessment for Children from Birth to Age 8 (Grade 3) - http://www.pakeys.org/docs/EarlyChildhoodAssessment.pdf [2014, August 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน