หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 169 : การประเมินผลที่แท้จริง

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลที่แท้จริง

ครูปฐมวัย ใช้วิธีการหลากหลายในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก และวางแผนสำหรับการสอน ตัวอย่างการประเมินผลจะเป็นส่วนสำคัญของ “กล่องเครื่องมือ” (Toolbox) ของผู้เป็นมืออาชีพ

วิธีแรกเรียกว่า “การประเมินผลตามสภาพจริง” (Authentic assessment) เป็นการวัดผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก และกิจกรรมการสอนที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก วิธีนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “การประเมินบนพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์” (Performance-based assessment) เนื่องจากเด็กจะต้องแสดงให้เห็นในสิ่งที่เขาเรียนรู้ และสามารถทำได้ ข้อมูลที่ไร้ความหมาย (Meaningless) และแยกอยู่โดดๆ (Isolated) ถือว่า ไม่แท้จริง (Inauthentic) ลักษณะเฉพาะของวิธีการนี้ ได้แก่

  1. ประเมินผลเด็กบนพื้นฐานของงานที่เด็กทำจริง - ใช้ตัวอย่างงาน (Work sample) นิทรรศการ (Exhibition) ผลสัมฤทธิ์ บันทึก (Log) การเรียนรู้ การเขียนรายวัน (Journal) โครงงาน (Project) การนำเสนอ (Presentation) การทดลอง (Experiment) และการสังเกต (Observation)
  2. ประเมินผลเด็กบนพื้นฐานของสิ่งที่เด็กทำจริงผ่านหลักสูตร - คนที่เคยทำข้อสอบ แล้วเดินออกจากชั้นเรียน พร้อมกับพูดว่า “เราไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลย” สะท้อนถึงความรู้สึกที่ว่า ครูควรจะประเมินผลเด็กตามหลักสูตรที่ใช้สร้างกิจกรรม ซึ่งทั้งครูและเด็กมีส่วนเกี่ยวข้อง (Involved) ด้วย
  3. ประเมินผลในสิ่งที่เด็กแต่ละคนสามารถทำได้ - ประเมินผลในสิ่งที่เด็กแต่ละคนเรียนรู้ มากกว่าเปรียบเทียบเด็กคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง หรือเด็กกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
  4. ทำให้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ - สนับสนุนให้เด็กแสดงออกในสิ่งที่เขารู้ผ่านการนำเสนอ และการมีส่วนร่วม (Participation)
  5. เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กในองค์รวม - ทำให้กระบวนการประเมินผล เป็นโอกาสของการเรียนรู้ มากกว่าเป็นเพียงแสวงหาทักษะในวงแคบ (Narrow) ของเด็ก
  6. ให้เด็กและพ่อแม่มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล - เป้าประสงค์ของการประเมินผลี่แท้จริง คือการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) และจัดให้เด็กมีทรัพยากรที่เขาจำเป็นต้องมีเพื่อความสำเร็จ
  7. จัดให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี - การประเมินผลเด็กต้องทำต่อเนื่องตลอดทั้งปี มิใช่เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปี ที่ครูต้องส่งคะแนนสอบ
  8. ใช้เครื่องมือประเมินผลหลากหลายในการประเมินผลเด็ก - ครูปฐมวัยต้องรู้หลากหลายวิธีในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ตลอดจนสิ่งที่เขารู้และสามารถทำได้

การประเมินผลที่แท้จริง “ฝังตัว” (Embed) อยู่ในหลักสูตร กิจกรรม และปฏิบัติการสอน (Instructional practice) ในชั้นเรียน ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ทั้ง 8 ข้อดังกล่าวข้างบนนี้ เป็น “เสาหลักนำทาง” (Guidepost) ของครูปฐมวัย เพื่อให้แน่ใจว่า กิจกรรมประเมินผลดำเนินไปในทิศทางที่เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ของเด็ก

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Authentic assessment toolbox - http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm [2014, September 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน