หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 17 : ปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความรู้ของพัฒนาการเด็กเล็ก เป็นรากฐาน (Foundation) การปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally-appropriate practice : DAP) ซึ่งเป็นกรอบการทำงาน (Framework) ของหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ในการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ขวบ

ด้วยความเข้าใจพัฒนาการเด็กเล็ก ครูปฐมวัยจะคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็น และวิธีการสอน (Instructional approach) ด้วยความมั่นใจ นักวิชาชีพปฐมวัยทุกคนต้องมีและแสดงให้เห็นความเข้าใจของพัฒนาการเด็กเล็ก อันเป็นรากฐานของการทำงานกับเด็กนักเรียนปรกติ และเด็กนักเรียนที่บกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] (Disabilities)

ความรู้พัฒนาการเด็กเล็ก ทำให้เข้าใจ ว่าเด็กเล็กเติบโตอย่างไร? และพัฒนาการทุกมิติ (Domains) อย่างไร? อาทิ การรับรู้ (Cognitive) ภาษา สังคม อารมณ์ ภาษากาย และความงาม (Aesthetic) เช่นเดียวกับการเล่น กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และแรงจูงใจการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับเด็กเล็กแต่ละคน รวมกับความรู้ของการเติบโตและพัฒนาการ จะทำให้ครูปฐมวัยดูแลและให้การศึกษาเด็กนักเรียนแต่ละคนที่เหมาะสมตามวัย

ครูปฐมวัยทุกวันนี้สอนเด็กเล็กในชั้นเรียนรวม (Inclusive classroom) กล่าวคือ เด็กนักเรียนที่บกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] ได้รับการสนับสนุนในชั้นเรียนการศึกษาทั่วไป ที่เหมาะสมตามวัย ในโรงเรียน และได้รับการสอนพิเศษ (Specialized instruction) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ ภายในบริบทของหลักสูตรหลัก (Core curriculum) และกิจกรรมทั่วไป

ปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย (DAP) หมายถึง การสอนบนพื้นฐานของการเติบโตและพัฒนาการของเด็กเล็ก DAP ได้รับการแนะนำให้เป็นปฏิบัติการของการสอนสำหรับครูปฐมวัย การปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนทุกคนอย่างยุติธรรม (ไม่ว่าจะมีความต้องการพิเศษหรือไม่) เป็นสิ่งสำคัญมาก

วิธีการของ DAP คือการคำนึงถึงเด็กนักเรียนทั้งหมด ในฐานะบุคคล (Person) ก่อน แล้วให้การสนับสนุนสิ่งที่เขาจำเป็น เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ครูปฐมวัยจะอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจว่า เธอสอนนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ อาทิ ออทิสติก สังคมเริ่มยอมรับและเปิดโอกาสให้ด็กนักเรียนทุกคน ที่บกพร่อง [ทางร่างกายหรือจิตใจ] ให้อยู่ในชั้นเรียนปรกติของโรงเรียน

ทุกวันนี้ ครูปฐมวัย จะต้องวางแผนและตัดสินใจหลายครั้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้สัมฤทธิ์ผล (Outcome) แก่นสารของ DAP อยู่ที่ความตั้งใจจริงในการกำหนดเป้าประสงค์ที่ท้าทาย (Challenge) ความสามารถของเด็กนักเรียน แต่ก็สามารถบรรลุได้ (Achievable)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 (2013, September 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน