หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 170 : การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ

วิธีที่ 2 คือ “การประเมินผลแบบดั้งเดิม” (Traditional assessment) ซึ่งหมายถึงวิธีการในการทดสอบ (Test) ที่บังคับเด็กให้เลือกคำตอบจากจำนวนหลายข้อ (Multiple choice) ให้เติมคำในช่องว่าง (Fill in the blanks) ให้เลือกระหว่างถูกหรือผิด (True or false) ให้จับคู่ (Matching) และวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยที่เด็กมักจะต้องเลือกคำตอบหรือข้อมูลจากความทรงจำ (Recall)

แบบทดสอบเหล่านี้ มักจัดทำเป็นมาตรฐาน (Standardized) โดยครูจากส่วนกลาง หรือท้องถิ่น ในรูปแบบ (Model) ของการประเมินผลที่มีมาแต่ดั้งเดิม หลักสูตรจะเป็นตัวกำหนดว่า จะประเมินผลอะไร? แบบทดสอบจะเกิดขึ้นจากการกำหนด [ล่วงหน้า] ในเรื่องทักษะที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินผลว่า เด็กๆ ได้เรียนรู้จากข้อมูลนี้อย่างไร?

วิธีที่ 3 คือ “การประเมินผลอย่างเป็นทางการ” (Formal assessment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทดสอบแบบดั้งเดิม ที่กำหนดระเบียบวิธี (Procedure) และคำสั่ง (Instruction) ในการปฏิบัติ (Administration) ที่เป็นระดับปรกติ (Norm) กล่าวคือมีการเปรียบเทียบคะแนนของเด็กคนหนึ่งกับคะแนนของกลุ่มเด็กที่ได้ทำข้อสอบเดียวกันมาก่อนหน้านี้

มีวิธีการหลากหลายที่ใช้ในการประเมินผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการสอนเด็กปฐมวัย แต่ระเบียบวิธียอดนิยม คือการคัดกรอง (Screen) อันเป็นกระบวนการในการค้นหาต้องการของเด็กในทางกายภาพ สังคม ภาษา และการรับรู้ เพื่อจัดให้มีโปรแกรมหรือบริการที่เหมาะสม

วิธีที่ 4 คือ “การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ” (Informal assessment) เป็นระเบียบวิธีสำหรับการได้รับข้อมูลที่สามารถใช้ในการตัดสินใจในเรื่องการเรียนรู้ พฤติกรรม และพัฒนาการของเด็ก โดยอาศัยเครื่องมือ (Instrument) อื่นๆ ที่มิใช่มาตรฐาน (Standardized)

การประเมินผลแบบนี้ ทำให้ครูปฐมวัย สามารถประเมินความก้าวหน้าของเด็ก และติดตามตลอดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก การประเมินผลที่แท้จริง (Authentic assessment) ต้องอาศัยระเบียบวิธีอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมทั้งการสังเกต (Observation) รายการตรวจสอบ (Check-list) และผลงานสะสม (Portfolio)

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อาทิ บันทึกเกร็ดประวัติ (Anecdotal record) บันทึกเรื่องราวของเด็ก (Running record) ตัวอย่างเหตุการณ์ (Event sampling) ตัวอย่างเวลา (Time sampling) การวัดผลจัดอันดับ (Rating scale) ตัวอย่างการทำงาน (Work sampling) การสัมภาษณ์ (Interviewing) และวิธีการแจ้งความคาดหวังล่วงหน้า (Rubrics)

ครูปฐมวัย เอ็มมิลี เชอร์รี่ (Emily Cherry) ได้สร้างวิธีการคาดหวังการเขียนไว้ล่วงหน้า (Writing Rubrics) ให้เป็นแนวทางสำหรับนักเรียนของเธอ เธอเชื่อมั่นว่า เด็กของเธอควรเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่เขาได้รับการคาดหวัง ในลักษณะที่ชัดเจนและกระชับ ซึ่งจะช่วยให้ความพยายามของเด็กในการเขียน [มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง]

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Authentic assessment toolbox - http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm [2014, September 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน