หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 171 : การประเมินผลอย่างเป็นทางการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลอย่างเป็นทางการ

การประเมินผลทางการศึกษา (Educational assessment) คือกระบวนการบันทึกความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และศรัทธา (Belief) ที่มักจะวัดผลได้ (Measurable) การประเมินผลจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนรู้แต่ละคน ชุมชนการเรียนรู้ (อาทิ ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ [Workshop] และกลุ่มผู้เรียน) สถาบัน หรือระบบการศึกษาโดยรวม

ในการประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formal assessment) นั้น วิธียอดนิยมก็คือ การคัดกรอง (Screening) ซึ่งเป็นระเบียบวิธี (Procedure) ที่ทำให้ครูปฐมวัยเห็นภาพกว้างในสิ่งที่เด็กรู้และทำได้ ตลอดจนสถานะทางร่างกายและอารมณ์ นับเป็นดัชนีชี้วัดในภาพรวม (Gross indicator) ของความสามารถเด็ก

การคัดกรองให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสำหรับการตัดสินใจในเรื่อง “การจัดวางตำแหน่ง” (Placement) ของการสอน ในเบื้องต้น (Initial instruction) การทดสอบเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต่อการ “เจาะลึก” (Pinpoint) และการส่งต่อให้สถาบันอื่น [ช่วยวิเคราะห์] การเรียนรู้ของเด็ก

เบื้องหลังของการคัดกรองก็คือ ทุกๆ 1 คน ใน 6 คน ของเด็กในสหรัฐอเมริกาเผชิญปัญหาด้อยความสามารถในพัฒนาการ (Developmental disability) หรือ ด้อยความสามารถในพฤติกรรม (Behavioral disability) ก่อนจะถึงอายุ 18 ปี อย่างไรก็ตาม ต่ำกว่า 50% ของเด็กเหล่านี้ ได้รับการค้นพบก่อนเข้าโรงเรียน จึงเป็นที่มาของโปรแกรมคัดกรองอย่างสมบูรณ์ (Comprehensive) 3 เดือนก่อนเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาล การคัดกรองประกอบด้วยการ . . .

  • รวบรวมข้อมูลจากพ่อแม่ในเรื่องสุขภาพ รูปแบบ (Pattern) การเรียนรู้ ความสำเร็จในการเรียนรู้ นิสัยส่วนตัว และปัญหาเฉพาะ
  • ทำการคัดกรองสุขภาพเด็ก ซึ่งรวมทั้งการตรวจร่างกาย ประวัติสุขภาพ และตัวอย่างเลือดเพื่อการวิเคราะห์
  • ทำการคัดกรองการมองเห็น การได้ยิน และการพูดของเด็ก
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมและครูปฐมวัยก่อนหน้านี้ อาทิ จากสถานดูแลเด็กเล็ก (Child care)
  • ใช้เครื่องมือ (Instrument) ของการคัดกรอง เพื่อช่วยการตัดสินใจเกี่ยวกับ “การจัดวางตำแหน่ง” (Placement) ของเด็กในโปรแกรมต่างๆ และความจำเป็นที่จะต้องได้รับบริการพิเศษ

โรงเรียน และโปรแกรมสำหรับเด็กเล็กมักทำการคัดกรองอย่างสมบูรณ์ ในเด็กทุกคนเป็นเวลา 1 หรือ 2 วัน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก แต่ละคนจะได้รับการประเมินโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเสนอแนะ “การจัดวางตำแหน่ง” ของเด็ก และ (หากเหมาะสม) จะแนะนำการทดสอบเพิ่มเติม หรือส่งต่อให้สถาบันอื่น [ช่วยวิเคราะห์]

มาตรการคัดกรอง เป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยและนักวิชาชีพอื่นๆ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และตัดสินใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีต่างๆ อาทิ การกำหนด “การจัดวางตำแหน่ง” ของกลุ่มเด็กเล็ก และระดับการสอน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [September 20, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน