หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 172 : มาตรวัดผลอย่างเป็นทางการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรวัดผลอย่างเป็นทางการ

ต่อไปนี้ตัวอย่างมาตรการวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal measure) ในเด็กเล็ก ในสหรัฐอเมริกา

 • ASQ (Ages and Stages Questionnaires) - สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง (Screening) พัฒนาการและอารมณ์ทางสังคม (Social-emotion) โดยมุ่งเน้นความล่าช้าในพัฒนาการเด็ก และให้การศึกษาแก่พ่อแม่เกี่ยวกับ “หลักหมุด” (Milestone) ของพัฒนาการเด็ก
 • BRIGANCE - สำหรับเด็กก่อนอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 9 (เทียบเท่ามัธยม 3 ของไทย-บ.ก.) เป็นการคัดกรองและคลังข้อมูล (Inventory) เกี่ยวกับเด็ก โดยสุ่มตัวอย่างทักษะและพฤติกรรมของเด็ก เพื่อกำหนด “ตำแหน่ง” (Placement) แรกเริ่ม วางแผนการสอนที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทดสอบที่ภาคบังคับ (Mandatory)
 • DIAL (Developmental Indicators for the Assessment of Learning) สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบ ถึง 6 ขวบ เป็นดัชนีชี้วัด ที่แยกแยะว่าเด็กคนใดมีความต้องการพิเศษในการศึกษา?
 • DIBEL (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy) - สำหรับเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน และประถมศึกษา เป็นดัชนีชี้วัดที่ประเมินความคิด 3 ใน 5 ของภาพใหญ่ (Big idea) ของการอ่าน-เขียนได้ (Literacy) ในเด็กเล็ก การรับรู้ทางเสียง (Phonological) หลักการตัวอักขระ (Alphabetic) และความคล่องในการพูด (Fluency) ในบริบทที่เชื่อมโยงกัน (Connected)
 • PPVT-R (Peabody Picture Vocabulary Test - Revised) - สำหรับเด็กอายุ 2.5 ปี จนถึงวัยผู่ใหญ่ เป็นแบบทดสอบในคำศัพท์ที่เด็กได้ยิน (Hearing vocabulary)

การวัดผลข้างต้น สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของการประเมินผลอย่างแท้จริง (Authentic) ดังนี้

 • เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ เป็นสิ่งที่ดำเนินการตลอดปีการศึกษา
 • เป็นกระบวนการร่วมมือ (Cooperative) ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ครูปฐมวัย พ่อแม่ และนักวิชาชีพอื่นๆ ด้วยจุดมุ่งหมายในการทำให้การประเมินนั้น ยึดเด็กเป็นศูนยกลาง (Child center)
 • คำนึงถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม ภาษา และความจำเป็นเฉพาะ
 • ใช้วิธีการหลากหลายในการกำหนดความสำเร็จของเด็ก และสิ่งที่เขาสามารถทำได้
 • “ฝัง” (Embed) อยู่ในหลักสูตรที่เด็กได้รับการประเมินในเรื่องสิ่งที่เขาเรียนรู้และทำได้จริงๆ
 • ประเมินเด็กในองค์รวม (Whole child) แทนที่จะเป็นแค่ทักษะในเชิงแคบ
 • ประเมินผลงานจริงที่เขาทำ ด้วยตัวอย่างงาน ผลงามสะสม (Portfolio) ผลสัมฤทธิ์ (Performance) โครงงาน (Project) บันทึกรายวัน (Journal) การทดลอง (Experiment) และการสังเกต (Observation)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Educational assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_assessment [September 28, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน