หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 173 : การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

นักวิชาชีพปฐมวัย รับรู้ว่าเด็กเป็นมากกว่าผลวัดจากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) โดยเฉพาะ การสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นการตั้งใจ (Intentional) เฝ้ามองพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ (Systematic) ในบริบท (Setting) โปรแกรม หรือสถานการณ์เฉพาะ

วิธีนี้เป็นวิธีการประเมินอย่างแท้จริง (Authentic) ในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก สิ่งที่เขารู้และสามารถทำได้ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นธรรมชาติ อาทิ ในชั้นเรียน ในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ในสนามเด็กเล่น และในบ้าน วิธีนี้ใช้กันบ่อยมากในการประเมินผล ซึ่งบางครั้งก็เรียกกันว่า” วิธีเฝ้ามองเด็ก” (Kid-watching) แต่ก็เป็นวิธียอดเยี่ยมในการค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก

ครูปฐมวัยใช้การสังเกต และรายการตรวจสอบ (Check-list) เพื่อบันทึกทักษะการเล่นสมมุติ (Pretend) ทางสังคม รวมบรวมข้อมูลจากการสังเกต เพื่อช่วยในการวางแผนการสอน และค้นหาส่วนที่เด็กควรได้รับการปรับปรุง (Areas of improvement) นับเป็นเครื่องมือที่มีประโชน์มาก

บันทึกเกร็ดประวัติ (Anecdotal record) เป็นการอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เป็นบันทึกที่กระชับ โดยให้ข้อมูลผู้ประเมินในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับทักษะโดดเด่น (Unique) ของเด็กและกลุ่มเด็ก ทำให้ครูปฐมวัยมองอย่างทะลุปรุโปร่ง (Insight) ถึงพฤติกรรมเฉพาะของเด็ก แล้วใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนมาตรการเฉพาะในการสอน

แนวทางในเรื่องนี้ก็คือ การบันทึกสิ่งที่เห็นและได้ยินเท่านั้น แล้วดำเนินการบนพื้นฐานของความจริง (Fact) และรวมทั้งบริบท อาทิ พฤติกรรมของเด็กเกิดขึ้นที่ไหน? และเมื่อไร? จากนั้นก็บันทึกสิ่งที่เด็กได้พูดและทำ ตามผู้ที่ครูปฐมวัยได้สังเกตพบเห็น

บันทึกเรื่องราวของเด็ก (Running record) เป็นการเล่า (Narrative) รายละเอียดของพฤติกรรมที่มุ่งเน้นลำดับ (Sequence) ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ครูปฐมวัยมองอย่างทะลุปรุโปร่งถึงพฤติกรรมฉพาะของเด็กเช่นกัน แต่เป็นในภาพรวม มากกว่าเหตุการณ์เฉพาะของกรณีเกร็ดประวัติ

แนวทางในเรื่องนี้ก็คือ ครูปฐมวัยต้องรักษาความเที่ยงตรง (Objectivity) และรวบรวมรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเฝ้าสังเกตเด็กระหว่างเวลาเล่น แล้วเห็นความขัดแย้งที่เขามีกับเพื่อนๆ จนกระทั่งการร่วมมือกัน (Collaborative) ของเด็กดังกล่าวในการแก้ปัญหา โดยบันทึกตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น (Chronological)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. What is informal assessment? - http://www.ask.com/question/what-is-informal-assessment [September 29, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน