หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 174 : การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างเหตุการณ์ (Event sampling) ใช้ช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous interval) ในการมุ่งเน้นพฤติกรรมเฉพาะในเหตุการณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างกินอาหารกลางวัน ในสนามเด็กเล่น และช่วงเวลาอ่านหนังสือ พฤติกรรมเด็กอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หรือแบบสุ่ม (Random)

ดังนั้น ตัวอย่างของเหตุการณ์ จึงใช้เป็นต้นแบบเหตุและผล (Cause-and-effect) ของการสังเกต กล่าวคือ เมื่อพฤติกรรม เกิดขึ้นแล้ว ครูปฐมวัยก็จะค้นหาว่า อะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น? และอะไรคือผลลัพธ์จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น? วิธีการนี้ทำให้ครูปฐมวัยมองอย่างทะลุปรุโปร่ง (Insight) ถึงพฤติกรรมฉพาะของเด็กได้

ตัวอย่างเวลา (Time sampling) เป็นบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเฉพาะในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน อาทิ 5 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เมื่อใช้วิธีนี้ ครูปฐมวัยจะใช้ช่วงเวลาในการสังเกตว่า พฤติกรรมอะไรกำลังเกิดขึ้น? แล้วก็จะทำซ้ำในช่วงเวลาอื่นของวัน โดยเลือกช่วงเวลาอย่างเป็นระบบ หรือแบบสุ่ม (Random)

จุดมุ่งหมายของวิธีนี้ ก็คือการช่วยค้นหาว่าเมื่อไรที่เด็กได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเฉพาะ? และช่วยตอบคำถามว่า เด็กคนนี้ทำอะไรบางอย่างตลอดเวลา หรือเป็นเพียงเวลาหรือเหตุการณ์เฉพาะ? แต่สิ่งที่พึงตระหนักก็คือ เมื่อใช้ตัวอย่างของเวลา ต้องสังเกตเด็กในช่วงเวลาเฉพาะนั้นๆ

การวัดผลเป็นลำดับ (Rating scale) มักเป็นการวัดผลที่เป็นตัวเลข ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อคำอธิบาย (Descriptor) ถึงกลุ่มพฤติกรรม การวัดผลเป็นลำดับ ทำให้ครูปฐมวัยสามารถบันทึกข้อมูลเมื่อมีการสังเกต สิ่งที่พึงตระหนักก็คือ คำอธิบายหลัก และการวัดผลเหมาะสมกับเด็กที่ครูปฐมวัยเฝ้าสังเกต

ตัวอย่างการทำงาน (Wok sampling) หรือสิ่งประดิษฐ์ (Artifact) ของเด็ก เป็นตัวอย่างของผลงานเด็ก อาทิ ตัวอย่างศิลปะ ตัวอย่างการเขียน บันทึกรายวันทางวิทยาศาสตร์ (Science journal) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เด็กรู้และทำได้อย่างแท้จริง (Authentic)

ผลงานของเด็ก อาจทำได้ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอบคำถามว่า “เธอรู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3?” และ “เธอชอบอะไรในครูประจำชั้น หรือในชั้นเรียน?” ตัวอย่างการทำงาน ได้แก่ งานศิลป์ (Artwork) เอกสารที่เป็นกระดาษ อาทิ งานเขียน เอกสารและภาพฉาย (Image) อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกภาพวีดิทัศน์ดิจิทัล (DVD) ตลอดจนสิ่งสกัด (Excerpt) จากพฤติกรรมประจำวัน และรูปถ่ายของโครงงาน (Project)

นอกจากนี้ ยังมีบันทึกเสียงของทักษะทางปาก (Oral skill) อาทิ การอ่าน การพูด และการร้องเพลง บันทึกภาพและเสียง (Video) ของการแสดง อาทิ กีฬา ดนตรี และละคร ภาพสำเนา (Scan) ของ 3 มิติ หรืองานศิลป์ชิ้นใหญ่ (Large-scale) และโครงงานหลากสื่อ (Multi-media) หรือหน้าเว็บที่สำรวจหัวข้อ (Topic) หลักสูตร เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือปัญหาสังคม

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Formal vs. informal methods of assessment - http://www.scholastic.com/teachers/article/formal-versus-informal-assessments [October 2, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน