หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 175 : การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกวันนี้ ครูปฐมวัยสะสมผลงานในอดีต (Artifact) ของเด็ก ร่วมกับการเฝ้าสังเกตเป็นช่วงเวลา เป็นพื้นฐานของการประเมินความพยายาม ความก้าวหน้า และความสำเร็จของเด็ก ก่อนรวบรวม (Compile) ผลงานของเด็ก ครูปฐมวัยจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ที่จะใช้ในการกำหนดว่า จะใส่อะไรเข้าไปในแฟ้มสะสมผลงาน?

ครูปฐมวัยพึงรวมตัวอย่างของผลงานเด็ก เฉพาะส่วนที่คิดว่าจะเป็นตัวแทน (Representative) สะท้อนความสามารถเด็ก ต่อไปนี้เป็นคำถามที่ครูปฐมวัยต้องถามตัวเอง เมื่อตัดสินใจว่าอะไรควรจะรวมอยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน

  • เด็กจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรควรรวมอยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน?
  • แล้ววัสดุดังกล่าว แสดงถึงความก้าวหน้าในช่วงเวลาหรือไม่?
  • วัสดุดังกล่าว แสดงถึงการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องโปรแกรม มาตรฐาน และจุดมุ่งหมาย หรือไม่?
  • ครูปฐมวัยจะใช้วัสดุและผลผลิต (Product) ในการสื่อสารอย่างเพียงพอและง่ายดายกับพ่อแม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กหรือไม่?
  • วัสดุรวมตัวอย่างซึ่งสนับสนุนความพยายามและความก้าวหน้าของเด็กในเชิงบวก หรือไม่?

ครูปฐมวัยบางคน ยอมให้เด็กตัดสินใจเองในการนำผลงานสุดยอดเข้าเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ในขณะที่ครูปฐมวัยบางคน อาศัยการตัดสินใจร่วมกัน ส่วนครูปฐมวัยอื่นๆ ใช้การตัดสินใจของตนเอง โดยเด็กไม่มีส่วนร่วม อันที่จริง แฟ้มสะสมผลงานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะระหว่างการประชุมพ่อแม่กับครู

แฟ้มสะสมผลงานดังกล่าว ยังรวมความคิดเห็นของครูในเรื่องความสำเร็จของเด็ก รายการตรวจสอบ (Check-list) ที่ครูจัดทำ และเด็กจัดทำ ตัวอย่างงานศิลปะ (Artwork) รูปถ่าย บันทึกรายวัน (Journal) และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนคอมพิวเตอร์มือถือ (Hand-held)

การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิถีทางธรรมดาสำหรับผู้สังเกตการณ์และนักวิจัยที่จะให้เด็กมีส่วนร่วมในอภิปราย ผ่านนานาคำถาม เพื่อให้ได้รับข้อมูล โดยยอมให้เด็กมีโอกาสอธิบายพฤติกรรม ตัวอย่างผลงาน หรือเสนอคำตอบเฉพาะของตนเอง

การสัมภาษณ์เป็นการให้โอกาสเด็กชี้แจงข้อเท็จจริงที่พบเห็นได้ (Visible) แทนที่จะผ่านการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ แฟ้มสะสมผลงาน รายการตรวจสอบ ในการสัมภาษณ์ ครูปฐมวัยใช้วิธีการตามลำดับชั้น (Hierarchy) ของคำถาม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) [ซึ่งว่าด้วย การเรียนรู้ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม] เพื่อให้เข้าใจการเรียนรู้ของเด็กอย่างทะลุปรุโปร่ง (Insight)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The art of Informal methods of assessment - http://www.ehow.com/info_7742674_list-informal-assessment-tools-methods.html [October 5, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน